פרק קודם, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים פרק יג

יג   כל-נפש תכנע לגדלת הרשיות כי-אין רשות כי אם-מאת האלהים והרשיות הנמצאות על-יד אלהים נתמנו: 2 לכן כל-המתקומם לרשות ממרה את-פי האלהים והממרים ישאו את-עונם: 3 כי אין פחד השליטים על עשי הטוב כי אם-על עשי הרע ועל-כן אם-רצונך שלא תירא מן-הרשות עשה הטוב והיה-לך שבח מאתה: 4 כי משרתת אלהים היא לטוב לך אבל אם-הרע תעשה ירא כי לא לחנם חגרת-חרב היא כי-משרתת אלהים היא לשלם גמול ולשפך חמה על עשי הרע: 5 על-כן עלינו להכנע לא בעבור הקצף בלבד כי-גם מדעת חובתנו: 6 על-כן נתנים אתם את-המס כי משרתי אלהים הם עמדים לזאת על משמרתם: 7 לכן תנו לכל-איש מה-שאתם חיבים לו המס לאשר-לו המס והמכס לאשר-לו המכס והמורא לאשר-לו המורא והכבוד לאשר-לו הכבוד: 8 ואל-תהיו חיבים לאיש דבר זולתי אהבת איש את-רעהו כי האהב את-חברו קים את-התורה: 9 כי מצות לא תנאף לא תרצח לא תגנב לא תענה עד שקר לא תחמד עם כל-מצות אחרות כלן הנה בכלל המאמר הזה ואהבת לרעך כמוך: 10 האהבה לא תרע לרע על-כן האהבה קיום התורה כלה: 11 וכזאת עשו מפני שאתם ידעים את-השעה כי-כבר עת להקיץ מן-השנה כי ישועתנו קרובה עתה מהיום אשר באנו להאמין: 12 הלילה חלף והיום קרב לכן נסירה-נא את-מעשי החשך ונלבשה את-כלי נשק האור: 13 וכהתהלך באור היום נתהלכה בצניעות לא בזוללות ובשכרון ולא בגילוי עריות ועשות זמה ולא במריבה וקנאה: 14 כי אם-לבשו את-האדון ישוע המשיח ודאגו לבשרכם אך-לא להגביר התאות:

פרק הבא, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה