פרק קודם, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים פרק יד

יד   ואת-החלוש באמונה אותו קבלו ולא לדין את-המחשבות: 2 יש מאמין שמתר לאכל כל-דבר והחלוש לא יאכל כי אם-ירק: 3 האכל אל-יבז את-אשר לא יאכל ואשר לא יאכל אל-ידין את-האכל כי-קבל אתו האלהים: 4 מי אתה כי תדין עבד שאינו שלך הן לאדניו הוא אם יקום ואם יפל אבל יוקם כי-יכל האלהים להקימו: 5 יש מבדיל בין-יום ליום ויש אשר כל-הימים דמים בעיניו יהי כל-איש נכון בדעתו: 6 השמר את-היום לקדשו שמר אתו לאדון ואשר איננו שמר לאדון איננו שמר האכל אכל לשם האדון כי מודה הוא לאלהים ואשר איננו אכל לשם האדון איננו אכל ומודה הוא לאלהים: 7 כי אין-איש ממנו חי לנפשו ואין איש מת לנפשו: 8 כי אם-נחיה נחיה לאדון ואם נמות נמות לאדון לכן בין חיים ובין מתים לאדון הננו: 9 כי בעבור זאת מת המשיח (ויקם) ויחי למען יהיה אדון גם על-המתים גם על-החיים: 10 ואתה מה-לך כי תדין את-אחיך ומה-לך כי תבוז לאחיך הלא כלנו עתידים לעמד לפני כסא דין אלהים: 11 כי כתוב חי-אני נאם-יהוה כי לי תכרע כל-ברך וכל-לשון תודה לאלהים: 12 הנה כל-אחד ממנו על-נפשו יתן חשבון לאלהים: 13 לכן אל-נדין עוד איש את-רעהו כי אם-זה יהי דינכם שלא-יתן איש לפני אחיו מכשול או מוקש: 14 אני ידעתי וברור לי הדבר באדון ישוע כי-אין טמא בפני עצמו ורק-טמא הוא למי שיחשבנו לו לטמא: 15 ואם-יעצב אחיך על-דבר מאכל אינך הלך דרך אחוה אל-נא תאבד באכלך את-אשר בעדו מת המשיח: 16 לכן הזהרו פן-יהיה טובכם לגדופים: 17 כי-מלכות האלהים איננה אכילה ושתיה כי-צדקה היא ושלום ושמחה ברוח הקדש: 18 והעבד באלה את-המשיח רצוי הוא לאלהים ובחון לאנשים: 19 ועתה נרדפה-נא דרכי שלום ואשר נכונן בו איש את-רעהו: 20 אל-תהרוס את-מעשה האלהים על-דבר מאכל הן הכל טהור ורע הוא לאדם אשר יאכלנו למכשל: 21 טוב שלא-תאכל בשר ולא-תשתה יין ולא-תעשה דבר אשר יתנגף-בו אחיך והיה לו למכשל ולפוקה: 22 אם יש לך אמונה תהי-לך לבדך לפני האלהים אשרי העשה הכשר בעיניו ואין לבו נקפו: 23 ואשר ספק לו באכלו נאשם כי לא עשה מאמונה וכל-הנעשה שלא מאמונה חטא הוא:

פרק הבא, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה