פרק קודם, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים פרק ג

ג   אם כן מה-הוא יתרון היהודי ומה-היא תועלת המילה: 2 הרבה מכל-פנים תחלתו שבידם הפקדו דברי אלהים: 3 ואם-מקצתם לא האמינו מה-בכך היבטל חסרון אמונתם את-אמונת אלהים: 4 חלילה אבל האל הוא הנאמן וכל-האדם כזב ככתוב למען תצדק בדברך תזכה בשפטך: 5 ואם-עולתנו תודיע את-צדקת האלהים מה-נאמר היש-עול באלהים המשלח חרון אפו כדבר בני-אדם אני מדבר: 6 חלילה שאם-כן איך ישפט האלהים את-העולם: 7 כי אם-בכזבי תרבה ותפרץ אמתו של אלהים לתהלה לו למה אשפט עוד כחוטא: 8 ולמה לא נעשה כדבר מחרפינו ומוציאי דבה עלינו כאלו אמרים אנחנו נעשה הרע למען יבא הטוב אלה הם אשר עליהם יבא דינם בצדק: 9 ועתה מה היש-לנו מעלה יתרה לא במאומה כבר הוכחנו שגם-היהודים גם-היונים כלם תחת החטא: 10 ככתוב אין צדיק אין גם-אחד: 11 אין משכיל אין-דרש את-אלהים: 12 הכל סר יחדו נאלחו אין עשה-טוב אין גם-אחד: 13 קבר פתוח גרונם לשונם יחליקון חמת עכשוב תחת שפתימו: 14 אשר אלה פיהם מלא ומררות: 15 רגליהם ימהרו לשפך-דם: 16 שד ושבר במסלותם: 17 ודרך שלום לא ידעו: 18 אין פחד אלהים לנגד עיניהם: 19 ואנחנו ידענו כי כל-מה-שאמרה התורה מדברת לאלה שעול התורה עליהם כדי שיסכר כל-פה ויהי כל-העולם חיב לפני אלהים: 20 מפני שממעשי התורה לא-יצדק לפניו כל-בשר כי על-ידי התורה דעת החטא: 21 ועתה בבלי תורה צדקת אלהים יצאה לאור אשר העידו עליה התורה והנביאים: 22 והיא צדקת אלהים באמונת ישוע המשיח אל-כל ועל-כל אשר האמינו בו כי אין להבדיל: 23 כי-כלם חטאו וחסרי-כבוד אלהים המה: 24 ונצדקו חנם בחסדו על-ידי הפדות אשר היתה במשיח ישוע: 25 אשר שמו האלהים לפנינו לכפרת על-ידי האמונה בדמו להראות את-צדקתו אחרי אשר העביר את-החטאים הראשנים בעת חמלתו: 26 להראות את-צדקתו בעת הזאת כי צדיק הוא ומצדיק את-בן-אמונת ישוע: 27 ובכן איה תהלת המתהלל הלא אבדה ועל-ידי איזו תורה העל-ידי-תורת המעשים לא כי על-ידי תורת האמונה: 28 לכן דנים אנחנו שבאמונה יצדק האדם בבלי מעשי תורה: 29 או הרק אלהי היהודים האלהים הלא גם אלהי הגוים אכן גם-אלהי הגוים הוא: 30 כי אחד האלהים המצדיק את-המולים מתוך האמונה ואת-הערלים על-ידי האמונה: 31 המבטלים אפוא אנחנו את-התורה על-ידי האמונה חלילה אך מקימים אנחנו את-התורה:

פרק הבא, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה