פרק קודם, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים פרק ד

ד   ומה-נאמר אפוא על-אברהם אבינו מה-זה השיג לפי הבשר: 2 כי אם-נצדק אברהם מתוך המעשים לו התהילה אבל לא לפני האלהים: 3 כי מה אמר הכתוב והאמן אברהם ביהוה ויחשבה לו צדקה: 4 הנה הפעל לא-יחשב לו שכרו לפי החסד כי אם-לפי החובה: 5 אבל לאשר איננו פעל כי אם-מאמין במצדיק את-הרשע אמונתו תחשב לו לצדקה: 6 כאשר גם-דוד מאשר את-האדם אשר האלהים יחשב-לו צדקה בלא מעשים באמרו: 7 אשרי נשוי-פשע כסוי חטאה: 8 אשרי אדם לא-יחשב יהוה לו עון: 9 ובכן האשור הזה העל-המילה הוא או-גם על-הערלה הלא אמרנו כי לאברהם נחשבה אמונתו לצדקה: 10 ואימתי נחשבה-לו בהיותו נמול או בעודנו ערל הן לא בהיותו נמול כי אם בעודנו ערל: 11 ואות המילה נתן לו לחותם צדקת האמונה אשר היתה-לו והוא ערל להיות לאב לכל-אשר יאמינו והם ערלים למען תחשב הצדקה אף-להם: 12 ולהיות לאב גם-למולים אך-לא לאשר אינם אלא נמולים כי אם-גם-הלכים בעקבות האמונה שהיתה-לו לאברהם אבינו בעודנו ערל: 13 כי לא על-ידי תורה היתה ההבטחה לאברהם או לזרעו להיות ירש העולם כי אם-על-ידי צדקת האמונה: 14 כי אלו היתה הירשה לבני-התורה האמונה תהיה לריק וההבטחה בטלה: 15 יען אשר התורה מביאה קצף כי באין תורה אין עברה: 16 על-כן מאמונה למען תהיה לפי-חסד בעבור אשר תכון ההבטחה לכל הזרע לא לבני התורה לבדם כי-גם לבני אמונת אברהם אשר הוא אב לכלנו: 17 ככתוב כי אב-המון גוים נתתיך והוא האמין כי נגד פניו אלהים המחיה את-המתים והקורא למה-שלא-היה כמו הוה: 18 באפס תקוה האמין בתקוה למען אשר יהיה לאב המון גוים כמו שנאמר כה יהיה זרעך: 19 ולא רפתה אמונתו בהתבוננו אל-בשרו אשר היה כמת בהיותו כבן-מאת שנה ואל-רחם שרה אשר בלה: 20 ולא-חלק לבו בהבטחת האלהים כמחסר אמונה כי אם-התחזק באמונתו ויתן כבוד לאלהים: 21 ונפשו ידעת מאד כי את-אשר הבטיח גם-יכל לעשותו: 22 על-כן גם-נחשבה-לו לצדקה: 23 ולא-למענו לבד כתוב הדבר הזה שנחשבה לו: 24 כי אם-גם למעננו אשר עתידה להחשב לנו המאמינים במי שהעיר את-ישוע אדנינו מן-המתים: 25 אשר נמסר בעבור פשעינו ונעור לבעבור צדקנו:

פרק הבא, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה