פרק קודם, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים פרק ה

ה   לכן אחרי נצדקנו באמונה שלום לנו עם-האלהים באדנינו ישוע המשיח: 2 אשר בידו מצאנו באמונה גם-מבוא החסד הזה אשר אנחנו עמדים בו ונתהלל בתקות כבוד האלהים: 3 ולא-עוד אלא שנתהלל בצרות מפני שידענו כי-הצרה מביאה לידי סבלנות: 4 וסבלנות לידי עמידה בנסיון ועמידה בנסיון לידי תקוה: 5 ותקוה היא לא תביש כי הוצקה בלבבנו אהבת אלהים על-ידי רוח הקדש הנתן לנו: 6 כי המשיח בעודנו חלשים מת בעתו בעד הרשעים: 7 לא במהרה ימות איש בעד הצדיק אבל אפשר שישאהו לבו למות בעד הטוב: 8 ובזאת הודיע האלהים את-אהבתו אלינו אשר משיח מת בעדנו ואנחנו עוד חטאים: 9 ועתה אשר נצדקנו בדמו על אחת כמה וכמה שנושע בו מן-הקצף: 10 כי הנה הרצינו לאלהים במות בנו בהיותנו איבים אף כי-נושע עתה בחייו אחרי אשר הרצינו: 11 ולא-עוד אלא שמתהללים אנחנו באלהים על-יד אדנינו ישוע המשיח אשר בו עתה היה לנו הרצוי: 12 לכן כאשר על-ידי אדם אחד בא החטא לעולם והמות בעקב החטא וכן עבר המות על-כל-בני אדם מפני אשר כלם חטאו: 13 כי לפני מתן תורה כבר היה חטא בעולם אלא שלא יחשב חטא באין תורה: 14 אף על-פי כן משל המות מאדם עד-משה גם על-אותם שלא חטאו כפשעו של-אדם הראשון אשר בדמותו הוא העתיד לבוא: 15 אבל לא כפשע המתנה כי הנה בפשע האחד מתו הרבים אף כי-חסד אלהים ומתנתו רבו לרבים בחסד האדם האחד ישוע המשיח: 16 ואין המתנה כדבר שהיה על-ידי אחד שחטא כי הדין בא מאחד לחיב ומתנת החסד היא לזכות מפשעים רבים: 17 כי אם-בפשע האחד מלך המות על-ידי האחד אף כי-מקבלי שפעת החסד ומתנת הצדקה ימלכו בחיים על-ידי האחד ישוע המשיח: 18 לכן כאשר בפשע אחד נאשמו כל-בני-אדם כן בזכות אחת יזכו כל-בני-אדם לחיים: 19 כי כאשר במרי האדם האחד היו הרבים לחטאים כן במשמעת האחד יהיו הרבים לצדיקים: 20 והתורה נכנסה למען ירבה הפשע ובאשר רבה החטא עדף עליו החסד: 21 למען ימלך החסד על-ידי הצדקה לחיי עולם בישוע המשיח אדנינו כאשר מלך החטא במות עד-הנה:

פרק הבא, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה