פרק קודם, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים פרק ו

ו   אם-כן מה-נאמר הנעמד בחטא למען ירבה החסד: 2 חלילה לנו כי מתנו לחטא ואיך נוסיף לחיות בו: 3 או האינכם ידעים כי כלנו הנטבלים למשיח ישוע למותו נטבלנו: 4 לכן נקברנו עמו בטבילה למות למען נתהלך בחיים מחדשים כאשר המשיח נעור מן-המתים על-ידי כבוד האב: 5 כי אם-נדבקנו בדמיון מותו אכן דבוקים נהיה גם-לתחיתו: 6 באשר ידעים אנחנו כי-נצלב עמו האדם הישן אשר בנו למען יאבד גוף החטא ולא נהיה עוד עבדים לחטא: 7 כי המת נקה מן-החטא: 8 והנה אם-מתנו עם-המשיח נאמין כי-גם-נחיה עמו: 9 באשר ידענו כי המשיח אחרי אשר נעור מן-המתים לא ימות עוד ולא ישלט-בו עוד המות: 10 כי אשר מת מת לחטא פעם אחד ואשר חי חי הוא לאלהים: 11 וכן גם-אתם היו בעיניכם כמתים לחטא וחיים לאלהים במשיח ישוע אדנינו: 12 אם-כן אפוא אל-תשלט החטאת בגופכם אשר ימות להטות לבבכם אחרי תאותיו: 13 ואל-תתנו את-אבריכם להיות לכלי-עול לחטא אבל תנו עצמכם לאלהים כחיים מעם המתים ואבריכם לכלי צדקה לאלהים: 14 כי החטא לא ישתרר עוד עליכם מפני שאינכם תחת התורה כי אם-תחת החסד: 15 ועתה הנחטא מפני שאין אנחנו תחת התורה כי אם-תחת החסד חלילה: 16 הלא ידעתם כי אשר תתנו נפשכם לו להיות עבדיו לסור למשמעתו עבדים אתם לו לשמע בקולו אם-לחטא אלי-מות אם-למשמעת אלי-צדקה: 17 אבל תודת לאלהים כי-הייתם עבדי החטא ואחר שמעתם בכל-לבבכם לצורת הלקח אשר חנכתם בה: 18 שחררתם מידי החטא לכן השתעבדתם לצדקה: 19 כדרך בני-אדם אני מדבר מפני בשרכם החלוש כי כאשר לפנים הכינותם את-אבריכם לעבודת הטמאה והרשע להרשיע כן עתה הכינו את-אבריכם לעבודת הצדקה להתקדש: 20 כי-בעת היותכם עבדי החטא חפשים הייתם מן-הצדקה: 21 ומה אפוא הפרי שהיה לכם אז מן-המעשים אשר עתה תבשו מהם כי אחריתם המות: 22 אכן עתה בהיותכם משחררים מידי החטא ומשעבדים לאלהים יש לכם פריכם לקדשה ואחריתו חיי עולם: 23 כי-שכר החטא הוא המות ומתנת חסד אלהים היא חיי העולמים במשיח ישוע אדנינו:

פרק הבא, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה