פרק קודם, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים פרק ח

ח   על-כן עתה אין-אשמה באלה אשר הם במשיח ישוע (המתהלכים שלא כבשר אלא לפי הרוח): 2 כי תורת רוח החיים אשר במשיח ישוע הוציאה אתי לחפשי מתורת החטא והמות: 3 כי מה-שלא יכלה התורה לעשות מפני שנחלש כחה על-ידי הבשר אתו עשה האלהים בשלחו את-בנו בדמיון בשר החטא ובעד החטא וירשיע את-החטא בבשר: 4 כדי שתקים צדקת התורה בנו ההלכים לא-כדרך הבשר כי אם-לפי הרוח: 5 כי בני הבשר יהגו בדברי הבשר ובני הרוח בדברי הרוח: 6 כי-מחשבת הבשר היא המות ומחשבת הרוח היא החיים והשלום: 7 מפני שמחשבת הבשר רק שנאת אלהים היא באשר לא תשתעבד לתורת האלהים ואף לא תוכל: 8 כל-אשר בבשר יסודם לא יוכלו להיות רצוים לאלהים: 9 ואתם אינכם בבשר כי אם-ברוח אם-אמנם רוח האלהים שכן בקרבכם כי מי שאין-בו רוח המשיח הוא איננו שלו: 10 ואם-המשיח בקרבכם הגוף מת בגלל החטא והרוח חיים בגלל הצדקה: 11 ואם-ישכן בקרבכם רוחו של המעיר את-ישוע מן-המתים המעיר את-המשיח מן-המתים הוא גם את-גויותיכם המתות יחיה על-ידי רוחו השכן בקרבכם: 12 לכן אחי חיבים אנחנו לא לבשר לחיות לפי הבשר: 13 כי אם-תחיו לפי הבשר מות תמתון ואם-על-ידי הרוח תמיתו את-מעללי הבשר חיה תחיו: 14 כי-כל אשר רוח אלהים ינהגם בני אלהים המה: 15 כי לא קבלתם רוח עבדות לשוב לירא כי אם-קבלתם רוח משפט בנים אשר בו קראים אנחנו אבא אבינו: 16 והרוח ההוא מעיד ברוחנו כי-בני אלהים אנחנו: 17 ואם-בנים אנחנו גם-ירשים נהיה ירשי נחלת אלהים וחברי המשיח בירשה אם-נתענה אתו למען גם-אתו נכבד: 18 כי אמר אני שענויי הזמן הזה אינם שקולים כנגד הכבוד הבא להגלות עלינו: 19 כי הבריאה תערג ותצפה למועד אשר יתגלו בני האלהים: 20 כי-נכנעה הבריאה להבל לא מרצונה כי אם-למען המכניע אתה ולא באין תקוה: 21 כי הבריאה גם-היא תצא מעבדות הכליון אל-חרות כבוד בני האלהים: 22 כי ידענו אשר הבריאה כלה תאנח ותחיל עד-הנה: 23 ולא-עוד אלא שגם-אנחנו אף על פי שיש-לנו בכורי הרוח נאנח בנפשנו ונחכה למשפט הבנים לפדות גויתנו: 24 כי נושענו בתקוה אבל התקוה הנראה לעינים איננה תקוה כי איך ייחל איש לדבר אשר-הוא ראה: 25 אלא אם-נקוה למה-שלא ראינהו נחכה לו ונוחיל: 26 וכן גם-הרוח תמך אתנו בחלשותינו כי לא ידענו להתפלל כראוי אכן הרוח הוא מפגיע בעדנו באנחות עמקות מדבר: 27 והחקר לבבות יודע את-מחשבות הרוח כי כרצון האלהים יפגיע בעד הקדושים: 28 והנה ידענו כי אהבי אלהים הקרואים בעצתו הכל יעזר לטוב להם: 29 כי את אשר ידעם מקדם אתם גם-יעד להיות דומים לצלם בנו למען יהיה הבכור בתוך אחים רבים: 30 ואת אשר-יעד מקדם אתם גם-קרא ואת-אשר קרא אתם גם-הצדיק ואת אשר הצדיק אתם גם פאר: 31 ועתה מה-נאמר על-זאת אם-האלהים לנו מי יריב אתנו: 32 אשר-על-בנו שלו לא חס כי אם-נתנו בעד כלנו הלא יתן לנו עמו את-הכל: 33 מי יענה בבחירי אלהים הן אלהים הוא המצדיק: 34 ומי-הוא יאשימם הן המשיח אשר מת ואשר נעור מעם המתים הוא מימין האלהים והוא יפגיע בעדנו: 35 מי יפרידנו מאהבת האלהים הצרה או מצוקה או משטמה או רעב אם-עריה או סכנה או-חרב: 36 ככתוב כי-עליך הרגנו כל-היום נחשבנו כצאן טבחה: 37 אבל בכל-אלה גברנו מאד על-ידי האהב אתנו: 38 ובטוח אני שלא המות ולא החיים לא מלאכים ולא שררות ולא גבורות לא ההוה ולא העתיד: 39 לא הרום ולא העמק ולא כל-בריה יוכלו להפרידנו מאהבת האלהים אשר היא במשיח ישוע אדנינו:

פרק הבא, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה