פרק קודם, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים פרק ט

ט   אמת אני מדבר במשיח ולא אשקר ודעתי מעידה לי ברוח הקדש: 2 כי-גדול עצבוני ואין-קץ לדאבון לבי: 3 כי מי-יתן היותי אני לחרם מן-המשיח בעד אחי שארי ובשרי: 4 אשר הם בני ישראל ולהם משפט הבנים והכבוד והבריתות ומתן התורה והעבודה וההבטחות: 5 ולהם האבות ומהם יצא המשיח לפי בשרו אשר-הוא אלהים על-הכל מברך לעולמים אמן: 6 אבל לא שנפל דבר אלהים ארצה כי לא-כל אשר מישראל ישראל המה: 7 ולא מפני שהם זרע אברהם כלם בנים כי ביצחק יקרא לך זרע: 8 כלומר לא בני-הבשר המה בני האלהים כי אם-בני ההבטחה הם הנחשבים לזרע: 9 כי-דבר ההבטחה הוא מה-שנאמר למועד אשוב ולשרה בן: 10 ולא-עוד אלא שהיה גם-ברבקה והיא הרה לאחד ליצחק אבינו: 11 כי בטרם ילדו בניה ועוד לא-עשו טוב או-רע למען תקום עצת האלהים כפי בחירתו לא מתוך מעשים כי אם-כרצון הקרא: 12 נאמר לה כי-רב יעבד צעיר: 13 ככתוב ואהב את-יעקב ואת-עשו שנאתי: 14 אם-כן הנאמר שיש-עול באלהים חלילה: 15 כי למשה אמר וחנתי את-אשר אחן ורחמתי את-אשר ארחם: 16 ועל-כן אין הדבר לא-ביד הרצה ולא-ביד הרץ כי אם-ביד האלהים המרחם: 17 כי-כן הכתוב אמר לפרעה בעבור זאת העמדתיך בעבור הראתך את-כחי ולמען ספר שמי בכל-הארץ: 18 ויודע בזה שמי שיחפץ יחננו ומי שיחפץ יקשה לבו: 19 ואם תאמר למה-זה יפקד עון כי נגד רצונו מי יתיצב: 20 אבל בן-אדם מי אתה כי תריב את-האלהים היאמר יצר ליצרו מדוע ככה עשיתני: 21 אם-אין רשות ליצר על-החמר לעשות הגלם האחד כלי כבוד או כלי קלון: 22 ומה אפוא אם-האלהים החפץ להראות זעמו ולהודיע גבורתו נשא בכל-ארך רוחו את-כלי הזעם הנכונים לאבדון: 23 להודיע גם-את-עשר כבודו בכלי החנינה אשר הכין לכבוד: 24 והם אנחנו אשר קראנו לא מן-היהודים לבדם כי אף מן-הגוים: 25 כאמרו בהושע אקרא ללא-עמי עמי וללא-רחמה רחמה: 26 והיה במקום אשר-יאמר להם לא-עמי אתם יאמר להם בני אל-חי: 27 וישעיהו קרא על-ישראל כי אם-יהיה מספר בני ישראל כחול הים שאר ישוב בו (כליון חרוץ שוטף צדקה): 28 כי כלה ונחרצה אדני עשה בקרב הארץ: 29 וכאשר אמר ישעיהו לפני מזה לולי יהוה צבאות הותיר לנו שריד כמעט כסדם היינו לעמרה דמינו: 30 ועתה הנאמר שהגוים אשר לא רדפו אחרי הצדקה השיגו את-הצדקה היא הצדקה אשר מתוך האמונה: 31 וישראל ברדפו תורת צדקה לתורת הצדקה לא הגיע: 32 ועל-מה על-אשר-לא מאמונה דרשוה כי אם-ממעשים כי התנגפו באבן נגף: 33 ככתוב הנני יסד בציון אבן נגף וצור מכשול וכל-המאמין בו לא יבוש:

פרק הבא, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה