הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הבשורה הקדושה על-פי יוחנן, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי יוחנן פרק א

א   בראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים ואלהים היה הדבר: 2 הוא היה בראשית את האלהים: 3 הכל נהיה על-ידו ומבלעדיו לא נהיה כל-אשר נהיה: 4 בו היו חיים והחיים היו אור לבני האדם: 5 והאור האיר בחשך והחשך לא השיגו: 6 ויהי איש שלוח מאת האלהים ושמו יוחנן: 7 הוא בא לעדות להעיד על-האור למען יאמינו כלם על-ידו: 8 הוא לא-היה האור כי אם-להעיד על-האור: 9 האור האמתי המאיר לכל-אדם אשר בא אל-העולם: 10 בעולם היה ועל-ידו נהיה העולם והעולם לא ידעו: 11 הוא בא בשלו ואשר-המה לו לא קבלהו: 12 והמקבלים אתו המאמינים בשמו נתן-עז למו להיות בנים לאלהים: 13 אשר לא מדם ולא מחפץ הבשר אף לא-מחפץ גבר נולדו כי אם-מאלהים: 14 והדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו ונחזה כבודו ככבוד בן יחיד לאביו רב-חסד ואמת: 15 ויוחנן העיד עליו ויקרא לאמר הנה זה הוא אשר אמרתי הבא אחרי היה לפני כי קדם-לי היה: 16 וממלואו לקחנו כלנו חסד על-חסד: 17 כי התורה נתנה ביד-משה והחסד והאמת באו על-ידי ישוע המשיח: 18 את האלהים לא-ראה איש מעולם הבן היחיד אשר בחיק האב הוא הודיע: 19 וזאת עדות יוחנן בשלח היהודים כהנים ולוים מירושלים לשאל אתו מי אתה: 20 והוא הודה ולא כחש ויודה לאמר לא המשיח אני:) 21 ויאמרו אליו ומי אתה האליהו אתה ויאמר אינני האתה הנביא ויען לא: 22 ויאמרו אליו מי-זה אתה למען נשיב את-שלחינו דבר מה-תאמר לנפשך: 23 ויאמר אני קול קורא במדבר פנו דרך יהוה כאשר אמר ישעיהו הנביא: 24 והשלוחים באו מן-הפרושים: 25 וישאלהו ויאמרו אליו מדוע אפוא מטביל אתה אם-אינך המשיח ולא אליהו ולא הנביא: 26 ויען אתם יוחנן ויאמר אנכי מטביל במים ובתוככם עומד אשר לא ידעתם אתו: 27 הוא הבא אחרי אשר היה לפני ואני נקלתי מהתיר שרוך נעליו: 28 וזאת היתה בבית אניה מעבר לירדן אשר יוחנן מטביל שם: 29 ויהי ממחרת וירא יוחנן את-ישוע בא אליו ויאמר הנה שה האלהים הנשא חטאת העולם: 30 זה הוא אשר אמרתי אחרי יבא איש אשר היה לפני כי קדם-לי היה: 31 ואני לא ידעתיו כי אם-בעבור יגלה בישראל באתי אני לטבל במים: 32 ויעד יוחנן ויאמר חזיתי הרוח כדמות יונה ירדת משמים ותנח עליו: 33 ואני לא ידעתיו והשלח אתי לטבל במים הוא אמר אלי את אשר-תראה הרוח ירדת ונחה עליו הנה זה הוא אשר יטבל ברוח הקדש: 34 ואני ראיתי ואעידה כי זה הוא בן-האלהים: 35 ויהי ממחרת ויסף יוחנן ויעמד ועמו שנים מתלמידיו: 36 ויבט אל-ישוע והוא מתהלך ויאמר הנה שה האלהים: 37 ושני תלמידיו שמעו את-דברו וילכו אחרי ישוע: 38 ויפן ישוע אחריו וירא אתם הלכים אחריו ויאמר אליהם: 39 מה-תבקשו ויאמרו אליו רבי איפה תלין: 40 ויאמר אליהם באו וראו ויבאו ויראו את-מקום מלונו וישבו עמו ביום ההוא והעת כשעה העשירית: 41 ואנדרי אחי שמעון פטרוס היה אחד מן-השנים אשר שמעו מאת יוחנן וילכו אחריו: 42 הוא מצא ראשונה את שמעון אחיו ויאמר אליו מצאנו את-המשיח: 43 ויביאהו אל-ישוע ויהי כהביט אליו ישוע ויאמר שמעון בן-יוחנן לך יקרא כיפא והוא ביונית פטרוס: 44 ויהי ממחרת ויואל ישוע לצאת הגלילה וימצא את-פילפוס ויאמר אליו לך אחרי: 45 ופילפוס מבית-צידה עיר אנדרי ופטרוס: 46 ויפגע פילפוס את-נתנאל ויאמר אליו מצאנו את אשר כתב משה בספר התורה והנביאים את-ישוע בן-יוסף מנצרת: 47 ויאמר אליו נתנאל המנצרת יצא טוב ויאמר אליו בא וראה: 48 וירא ישוע את-נתנאל בא לקראתו ויאמר עליו הנה באמת בן-ישראל אשר אין-בו רמיה: 49 ויאמר אליו נתנאל איך ידעתני ויען ישוע ויאמר לו בטרם קרא לך פילפוס ואתה תחת התאנה אנכי ראיתיך: 50 ויען נתנאל ויאמר אליו רבי אתה בן-אלהים אתה הוא מלך ישראל: 51 ויען ישוע ויאמר אליו יען אשר הגדתי לך כי-תחת התאנה ראיתיך האמנת הנה גדלות מאלה תראה: 52 ויאמר אליו אמן אמן אני אמר לכם מעתה תראו השמים נפתחים ומלאכי אלהים עלים וירדים על בן-האדם:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי יוחנן, הברית החדשה