פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי יוחנן, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי יוחנן פרק י

י   אמן אמן אני אמר לכם איש אשר לא-יבוא דרך השער אל-מכלא הצאן כי אם-יעלה בדרך אחר גנב הוא ופריץ: 2 ואשר יבוא דרך השער הוא רעה הצאן: 3 לו יפתח שמר הפתח והצאן את-קלו תשמענה והוא לצאנו בשם יקרא ויוציאם: 4 ואחרי הוציאו את-צאנו יעבר לפניהן והצאן הלכות אחריו כי ידעו את-קולו: 5 ואחרי זר לא תלכנה כי אם תברחנה מפניו את-קול הזרים לא ידעו: 6 המשל הזה דבר ישוע באזניהם והמה לא ידעו מה הדבר אשר דבר אליהם: 7 ויוסף ישוע וידבר אליהם אמן אמן אני אמר לכם אני הוא פתח הצאן: 8 כל אשר באו לפני גנבים המה ופריצים והצאן לא-שמעו לקולם: 9 אנכי הפתח איש כי-יבוא בי יושע ובצאתו ובבואו ימצא מרעה: 10 הגנב לא יבוא כי אם-לגנוב ולהרוג ולאבד ואני באתי להביא להם חיים ומלא ספקם: 11 אנכי הוא הרעה הטוב הרעה הטוב יתן את-נפשו בעד צאנו: 12 והשכיר אשר לא רעה הוא והצאן לא-צאנו הוא יראה כי-בא הזאב ועזב את-הצאן ונס והזאב יחטף והפיץ את-הצאן: 13 השכיר ינוס כי שכיר הוא ולא ידאג לצאן: 14 אני הרעה הטוב וידעתי את אשר-לי ונודעתי לאשר לי: 15 כאשר האב ידע אתי ואני ידעתי את-האב ואת-נפשי אתן בעד הצאן: 16 וצאן אחרות יש-לי אשר אינן מן-המכלה הזאת ועלי לנהל גם-אתן ותשמענה קולי והיה עדר אחד ורעה אחד: 17 על-כן אהב אתי אבי כי את-נפשי אתן למען אשוב ואקחה: 18 ואיש לא יקחנה מאתי כי אם-אני מעצמי אתננה יש-בידי לתת אתה ובידי לשוב לקחתה המצוה הזאת קבלתי מעם אבי: 19 ותהי מחלקת גם-בפעם הזאת בין היהודים על-הדברים האלה: 20 ויאמרו רבים מהם שד בו ומשגע הוא למה תשמעו אליו: 21 ואחרים אמרו דבריו אינם כדברי איש אשר שד בו היוכל שד לפקח עיני עורים: 22 ויהי חנכה בירושלים והעת סתיו: 23 וישוע מתהלך במקדש באולם של-שלמה: 24 ויסבו אתו היהודים ויאמרו אליו עד-אנה תתלה את-נפשנו אם-המשיח אתה אמר-נא ונשמעה באזנינו: 25 ויען אתם ישוע הן הגדתי אליכם ולא האמנתם בי המעשים אשר-אני עשה בשם אבי הם יעידו עלי: 26 ואתם לא תאמינו כי לא מצאני אתם כאשר אמרתי לכם: 27 צאני תשמענה את-קולי ואני ידעתין ואחרי תלכנה: 28 ואני אתן להן חיי עולם ולא תאבדנה לנצח ואיש לא-יחטף אתהן מידי: 29 האב אשר נתנן לי גדול הוא על-כל ואיש לא-יחטף אתהן מיד האב: 30 אני ואבי אחד אנחנו: 31 אז ירימו היהודים אבנים כפעם-בפעם לסקלו: 32 ויען אתם ישוע מעשים טובים רבים הראיתי אתכם מאת אבי מה המעשה אשר עליו תסקלני: 33 ויענו היהודים אתו לאמר על-מעשה טוב לא נסקל אתך כי אם-על-גדפך את-אלהים ועל-אשר אדם אתה ותעש עצמך אלהים: 34 ויען אתם ישוע הלא כתוב בתורתכם אני אמרתי אלהים אתם: 35 הן יקרא אלהים למי שהיה דבר האלהים אליהם והכתוב לא-יופר: 36 ואיך תאמרו לאשר קדשו האב וישלחהו לעולם מגדף אתה יען אמרתי בן-אלהים אני: 37 אם-לא אעשה את-מעשי אבי אל-תאמינו לי: 38 ואם-עשה אני גם אם לא-תאמינו לי האמינו למעשי למען תדעו ותאמינו כי-בי האב ואני בו: 39 אז ישובו ויבקשו לתפשו וימלט מידם: 40 וילך וישב אל-עבר הירדן אל-המקום אשר הטביל-שם יוחנן בתחלה וישב שם: 41 ויבאו אליו רבים ויאמרו הנה יוחנן לא-עשה אות אבל כל-אשר דבר יוחנן על-האיש הזה אמת הוא: 42 ויאמינו בו רבים במקום ההוא:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי יוחנן, הברית החדשה