פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי יוחנן, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי יוחנן פרק יג

יג   ולפני חג הפסח כשידע ישוע כי באה שעתו לעבר מן-העולם הזה אל-אביו כאשר אהב את בחיריו אשר בעולם כן אהבם עד-הקץ: 2 ויהי בסעודת הערב והשטן נתן בלב יהודה בן-שמעון איש קריות למסרו: 3 וידע ישוע כי נתן אביו את-הכל בידו וכי מאת אלהים בא ואל-אלהים ישוב: 4 ויקם מעל השלחן ויפשט את-בגדיו ויקח מטפחת ויחגרה: 5 ואחר יצק מים בכיור ויחל לרחץ את-רגלי תלמידיו ולנגב במטפחת אשר-הוא חגור בה: 6 ויגש אל-שמעון פטרוס והוא אמר אליו אדני האתה תרחץ את-רגלי: 7 ויען ישוע ויאמר אליו את אשר אני עשה אינך ידע כעת ואחרי-כן תדע: 8 ויאמר אליו פטרוס לא-תרחץ את-רגלי לעולם ויען אתו ישוע אם-לא ארחץ אתך אין לך חלק עמי: 9 ויאמר אליו שמעון פטרוס אדני לא את-רגלי לבד כי גם את-ידי ואת-ראשי: 10 ויאמר אליו ישוע המרחץ אין-לו לרחץ עוד כי אם-את-רגליו כי כלו טהור הוא ואתם טהורים אך לא כלכם: 11 כי ידע מי ימסריהו על-כן אמר לא כלכם טהורים: 12 ויהי אחרי אשר-רחץ את רגליהם וילבש את-בגדיו וישב להסב ויאמר אליהם הידעתם מה הדבר אשר עשיתי לכם: 13 אתם קראים-לי מורה ואדון והיטבתם אשר דברתם כי-אני הוא: 14 לכן אם-אני המורה והאדון רחצתי את-רגליכם גם-אתם חיבים לרחץ איש את-רגלי אחיו: 15 כי מופת נתתי לכם למען תעשו גם-אתם כאשר עשיתי לכם: 16 אמן אמן אני אמר לכם אין העבד גדול מאדניו ואין השליח גדול משלחו: 17 אם-ידעתם זאת אשריכם בעשותכם כן: 18 לא על-כלכם דברתי יודע אני את-אשר בחרתי בהם אך למען ימלא הכתוב אוכל לחמי הגדיל עלי עקב: 19 מעתה אני אמר לכם בטרם היותה למען תבא והאמנתם כי אני הוא: 20 אמן אמן אני אמר לכם כי כל-המקבל את אשר אשלחהו אתי מקבל והמקבל אתי מקבל את-שלחי: 21 ויהי ככלות ישוע לדבר הדברים האלה ויבהל ברוחו ויעד ויאמר אמן אמן אני אמר לכם כי אחד מכם ימסרני: 22 ויביטו תלמידיו ויתמהו איש אל-רעהו כי נבוכו ולא ידעו על-מי דבר: 23 ואחד מתלמידיו אשר ישוע אהבו מסב על-חיק ישוע: 24 וירמז-לו שמעון פטרוס לדרש מי-הוא זה אשר דבר עליו: 25 ויפל על-לב ישוע ויאמר אליו אדני מי הוא: 26 ויען ישוע הנה זה הוא אשר-אטבל פרוסתי לתתה לו ויטבל את-פרוסתו ויתן אל-יהודה בן-שמעון איש קריות: 27 ואחרי בלעו בא השטן אל-קרבו ויאמר אליו ישוע את אשר-תעשה עשה מהרה: 28 ומן-המסבים לא-ידע איש על-מה דבר אליו כזאת: 29 כי יש אשר חשבו כי-אמר אליו ישוע קנה-לנו צרכי החג או לתת לאביונים יען אשר כיס הכסף ביד יהודה: 30 והוא בקחתו את-פרוסת הלחם מהר לצאת החוצה ולילה היה: 31 הוא יצא וישוע אמר עתה נתפאר בן-האדם והאלהים נתפאר בו: 32 הן האלהים נתפאר בו וגם יפארנו האלהים בעצמו ובמהרה יפארהו: 33 בני עוד-מעט מזער אהיה עמכם אתם תבקשוני וכאשר אמרתי אל-היהודים כי אל-אשר אני הולך לא תוכלו לבוא שמה כן אני אמר אליכם עתה: 34 מצוה חדשה אני נתן לכם אשר תאהבו אטש את-אחיו כאשר אהבתי אתכם כן גם-אתם איש את-אחיו תאהבון: 35 בזאת ידעו כלם כי תלמידים אתם לי תשכן אהבה ביניכם: 36 ויאמר אליו פטרוס אדני אנה תלך ויען אתו ישוע אל-אשר אני הולך שמה לא-תוכל עתה ללכת אחרי ואחרי-כן תלך אחרי: 37 ויאמר אליו פטרוס מדוע לא-אוכל עתה ללכת אחריך הן-נפשי אתן בעד-נפשך: 38 ויען אתו ישוע התתן נפשך בעד נפשי אמן אמן אני אמר בטרם יקרא התרנגל תכחש בי שלש פעמים:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי יוחנן, הברית החדשה