פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי יוחנן, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי יוחנן פרק יד

יד   אל-יבהל לבבכם האמינו באלהים וגם בי האמינו: 2 בבית אבי מדורות רבים ואם-לא כן הייתי אומר לכם הנני הלך להכין לכם מקום: 3 והיה כי-הלכתי והכינותי לכם מקום שוב אשוב ולקחתי אתכם אלי למען תהיו גם-אתם באשר אני שם: 4 וידעתם אנה אני הולך ואת-הדרך ידעתם: 5 ויאמר אליו תומא אדני לא ידענו אנה אתה הלך ואיככה נדע את-הדרך: 6 ויאמר אליו ישוע אנכי הדרך והאמת והחיים לא-יבא איש אל-האב בלתי על-ידי: 7 לו-ידעתם אתי גם את-אבי ידעתם ומעתה ידעתם אתו וגם ראיתם אתו: 8 ויאמר אליו פילפוס אדני הראנו נא את-האב ודי לנו: 9 ויאמר אליו ישוע זה כמה ימים אנכי אתכם ואתה פילפוס הטרם תדעני הראה אתי ראה את-האב ולמה-זה תאמר הראנו את-האב: 10 האינך מאמין כי אנכי באבי ואבי בי הדברים אשר אדבר אליכם לא-מנפשי אנכי דבר כי אבי השכן בקרבי הוא עשה את-המעשים: 11 האמינו לי כי-אנכי באבי ואבי בי ואם-לא האמינו לי בגלל המעשים: 12 אמן אמן אני אמר לכם המאמין בי יעשה גם-הוא את-המעשים אשר אנכי עשה וגדלות מאלה יעשה אל-אבי: 13 וכל-אשר תשאלו בשמי אעשנו יכבד האב בבנו: 14 כי-תשאלו דבר בשמי אני אעשנו: 15 אם-אהבתם אתי את-מצותי תשמרו: 16 ואני אשאלה מאבי והוא יתן לכם פרקליט אחר אשר-ישכן אתכם לנצח: 17 את-רוח האמת אשר לא-יכל העולם להשיגו באשר לא יראהו ולא ידעהו ואתם ידעתם אתו כי-הוא שכן אתכם ויהיה בקרבכם: 18 לא אעזבכם יתומים אבואה אליכם: 19 עוד מעט והעולם לא יוסיף לראות אתי ואתם תראוני כי חי אני וגם-אתם חיה תחיו: 20 והיה ביום ההוא ידוע תדעו כי-אני באבי ואתם בי ואני בכם: 21 מי אשר מצותי אתו וישמר אתן הוא אשר אהב אתי ואהבי אהוב לאבי ואני אהבהו ואליו אתודע: 22 ויאמר אליו יהודה והוא לא איש קריות אדני מה-לך כי תחפץ להתודע אלינו ולא לעולם: 23 ויען ישוע ויאמר אליו איש כי יאהבני ישמר את-דברי ואבי יאהב אתו ונבואה אליו ונשים מעונתנו אצלו: 24 ואשר לא יאהבני הוא לא ישמר את-דברי והדבר אשר שמעתם לא-שלי הוא כי אם-של-אבי אשר שלחני: 25 את-אלה דברתי אליכם בעוד היותי עמכם: 26 והפרקליט רוח הקדש אשר-ישלח אבי בשמי הוא ילמדכם את-כל ויזכיר את-כל אשר-הגדתי לכם: 27 שלום אניחן לכם את-שלומי אתן לכם לא כאשר יתן העולם אנכי נתן לכם אל-יבהל לבבכם ואל-יחת: 28 הלא שמעתם כי אמרתי אליכם אלך ואשובה אליכם לו אהבתם אתי כי-עתה תשמחו בהגידי לכם כי-הלך אני אל-האב כי אבי גדול ממני: 29 ועתה הנה הגדתי זאת לכם בטרם היותה למען תבא ותאמינו: 30 לא-ארבה עוד אמרים עמכם כי הנה בא שר העולם הזה ובי אין-לו כל: 31 אך למען ידע העולם כי אהב אני את-אבי וכאשר צוני אבי כן אעשה קומו ונלכה מזה:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי יוחנן, הברית החדשה