פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי יוחנן, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי יוחנן פרק טז

טז   את אלה דברתי אליכם למען לא תכשלו: 2 הנה ינדו אתכם ואף באה שעה אשר כל-הרג אתכם ידמה לעשות עבודה לאלהים: 3 ואת-אלה יעשו לכם יען גם-את-אבי וגם-אתי לא ידעו: 4 אבל הגדתי לכם את-אלה למען אשר-תזכרו בבא השעה כי אנכי דברתי אליכם ומראש לא-דברתי אליכם כאלה כי הייתי עמכם: 5 ועתה הלך אנכי אל-שלחי ולא ישאלני איש מכם אנה תלך: 6 ועצבת מלאה לבבכם על-דברי את-אלה אליכם: 7 אולם אמת אגיד לכם כי לכתי אך-טוב לכם כי אם-לא אלך לא-יבא אליכם הפרקליט ואם-הלכתי אשלחהו אליכם: 8 והיה כי-יבא והוכיח את-העולם על-דבר החטא והצדק והמשפט: 9 על-החטא כי לא-האמינו בי: 10 ועל-הצדק כי אלך אל-אבי ולא תוסיפו לראות אתי: 11 ועל-המשפט כי נדון שר העולם הזה: 12 עוד רבות לי להגיד לכם אך לא-תוכלון שאת עתה: 13 ורוח האמת בבאו הוא ידריך אתכם אל-האמת כלה כי לא ידבר מעצמו כי אם-אשר ישמע ידבר והאתיות יגיד לכם: 14 הוא יפארני כי משלי יקח ויגיד לכם: 15 כל אשר לאבי לי הוא על-כן אמרתי כי משלי יקח ויגיד לכם: 16 הן-מעט ולא תראוני ועוד-מעט ותחזוני (כי-אני הלך אל-אבי): 17 ומקצת תלמידיו נדברו איש אל-אחיו לאמר מה אמרו אלינו הן-מעט ולא תראוני ועוד-מעט ותחזוני ואמרו אני הלך אל-אבי: 18 ויאמרו מה אמרו מעט לא ידענו מה-דבר: 19 וידע ישוע כי עם-לבבם לשאל אתו ויאמר אליהם העל הדבר הזה תדרשו זה את-זה כי אמרתי הן-מעט ולא תראוני ועוד-מעט ותחזוני: 20 אמן אמן אני אמר לכם כי אתם תבכו ותילילו והעולם ישמח הן-אתם תעצבו אכן עצבכם יהפך לששון: 21 האשה כי תקריב ללדת עצב לה כי מלאו ימיה ואחרי לדתה את-הילד לא-תזכר עוד את-עצבונה והיא שמחה כי-אדם נולד לעולם: 22 וגם-אתם כעת תתעצבו ואני אשוב אראה אתכם ושש לבכם ואין-מסיר שמחתכם מכם: 23 וביום ההוא לא תשאלוני דבר אמן אמן אני אמר לכם כי כל-אשר תשאלו מאת אבי בשמי יתן לכם: 24 עד-עתה לא-שאלתם דבר בשמי שאלו ותקחו למען תמלא שמחתכם: 25 את-אלה דברתי אליכם במשלים והנה שעה באה ולא אדבר עוד אליכם במשלים כי אם-ברור אדבר לכם על-דבר אבי: 26 ביום ההוא תשאלו בשמי ואינני אמר לכם אשר אני אעתיר לאבי בעדכם: 27 כי-אבי גם-הוא אהב אתכם עקב אשר אהבתוני והאמנתם כי-מאת אלהים יצאתי: 28 מאת האב יצאתי ואבא לעולם אשובה אסור מן-העולם ואלך אל-אבי: 29 ויאמרו אליו תלמידיו הנה כעת ברור תמלל ולא תמשל משל: 30 עתה ידענו כי-כל ידעת ולא תצטרך אשר ישאלך איש בזאת נאמין כי מאת אלהים יצאת: 31 ויען ישוע ויאמר אליהם עתה תאמינו: 32 הנה שעה באה ועתה זה הגיעה ונפצותם איש לביתו ואתי תעזבו לבדי ואינני לבדי כי אבי עמדי: 33 את-אלה דברתי אליכם למען יהיה-לכם שלום בי צרה לכם בעולם אך-יאמץ לבבכם אני נצחתי את-העולם:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי יוחנן, הברית החדשה