פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי יוחנן, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי יוחנן פרק יח

יח   ויהי ככלות ישוע לדבר את-הדברים האלה ויצא החוצה עם-תלמידיו אל-עבר לנחל קדרון ושם היה גן ויבא בו הוא ותלמידיו: 2 וגם-יהודה מוסרו ידע את-המקום כי-פעמים רבות נועד שמה ישוע עם-תלמידיו: 3 ויקח יהודה את-הגדוד ומשרתים מאת ראשי הכהנים והפרושים ויבא שמה בנרות ובלפידים ובכלי-נשק: 4 וישוע ידע את כל-אשר יבא עליו ויצא ויאמר אליהם את-מי תבקשו: 5 ויענו ויאמרו את-ישוע הנצרי ויאמר אליהם ישוע אני הוא וגם-יהודה מוסרו עמד אצלם: 6 ויהי באמר ישוע אליהם אני הוא ויסגו אחור ויפלו ארצה: 7 ויסף ויאמר אליהם את-מי תבקשו ויאמרו את-ישוע הנצרי: 8 ויען ישוע ויאמר הלא אמרתי לכם אני הוא לכן אם-אתי תבקשו הניחו לאלה וילכו: 9 למלאת הדבר אשר דבר אשר נתתם לי מאלה לא-אבד לי אף-אחד: 10 ולשמעון פטרוס חרב וישלפה ויך את-עבד הכהן הגדול ויקצץ את-אזנו הימנית ושם העבד מלכוס: 11 ויאמר ישוע אל-פטרוס השב חרבך אל-נדנה הלא-אשתה את-הכוס אשר נתן-לי אבי: 12 אז תפשו הגדוד ושר האלף ומשרתי היהודים את-ישוע ויאסרהו: 13 ויוליכהו בראשונה אל-חנן כי הוא היה חותן קיפא אשר שמש בכהנה גדולה בשנה ההיא: 14 הוא קיפא אשר יעץ את-היהודים לאמר טוב אשר איש-אחד יאבד בעד כל-העם: 15 ושמעון פטרוס ותלמיד אחר הלכו אחרי ישוע והתלמיד ההוא היה נודע לכהן הגדול ויבא עם-ישוע לחצר הכהן הגדול: 16 ופטרוס עמד מחוץ לשער ויצא התלמיד האחר הנודע לכהן הגדול וידבר אל-השערת ויבא את-פטרוס הביתה: 17 ותאמר האמה השערת אל-פטרוס הלא גם-אתה מתלמידי האיש הזה ויאמר לא: 18 והעבדים והמשרתים הדליקו אש גחלים מפני הקר ויעמדו ויתחממו וגם-פטרוס עמד עמם ומתחמם: 19 וישאל הכהן הגדול את-ישוע על-תלמידיו ועל-לקחו: 20 ויען ישוע ויאמר אליו אנכי דברתי באזני כל-העולם ותמיד למדתי בבית כנסת ובבית המקדש אשר כל-היהודים נקהלים שמה ולא-דברתי דבר בסתר: 21 ומה-תשאל אתי שאל-נא את-השמעים מה-שדברתי אליהם הנם יודעים את-אשר אמרתי: 22 ויהי כדברו הדברים האלה ויך אחד המשרתים העמד שמה את-ישוע על-הלחי ויאמר הכזאת תענה את-הכהן הגדול: 23 ויען אותו ישוע אם-רעה דברתי הגד רעתי ואם-טוב מדוע תכה לחיי: 24 וישלחהו חנן אסור באזיקים אל-קיפא הכהן הגדול: 25 ושמעון פטרוס עמד ומתחמם ויאמרו אליו הלא גם-אתה מתלמידיו ויכחש ויאמר לא: 26 ויאמר איש מעבדי הכהן הגדול והוא מודע לאשר קצץ פטרוס את-אזנו הלא ראיתיך עמו בגן: 27 ויסף פטרוס ויכחש ופתאם קרא התרנגול: 28 ויהי בבקר השכם ויוליכו את-ישוע מבית קיפא אל-בית המשפט והמה לא נכנסו שמה למען אשר לא-יטמאו כי אם-יאכלו את-הפסח: 29 ויצא פילטוס אליהם ויאמר מה-תאשימו את-האיש הזה: 30 ויענו ויאמרו אליו לולא היה זה עשה רע כי עתה לא הסגרנהו אליך: 31 ויאמר אליהם פילטוס קחו אתו אתם ושפטהו כתורתכם ויאמרו אליו היהודים אין-לנו רשות להמית איש: 32 למלאת דבר ישוע אשר דבר לרמז אי-זו מיתה סופו למות: 33 וישב פילטוס אל-בית המשפט ויקרא אל-ישוע ויאמר אליו האתה הוא מלך היהודים: 34 ויען אתו ישוע לאמר המלבך תדבר זאת או אחרים הגידו-לך עלי: 35 ויאמר פילטוס הכי אנכי יהודי הלא עמך וראשי הכהנים הסגירוך אלי מה עשית: 36 ויען ישוע ויאמר מלכותי איננה מן-העולם הזה לו-היתה מלכותי מן-העולם הזה כי אז נלחמו לי משרתי לבלתי המסר ביד היהודים אבל עתה מלכותי איננה מפה: 37 ויאמר אליו פילטוס אם-כן אפוא מלך אתה ויען ישוע לאמר אתה אמרת כי-מלך אנכי לזאת נולדתי ולזאת באתי בעולם להעיד לאמת כל-אשר הוא מן-האמת ישמע בקולי: 38 ויאמר אליו פילטוס מה היא האמת ואחרי דברו זאת יצא שנית אל-היהודים ויאמר אליהם אני לא-מצאתי בו כל-עון: 39 הן מנהג הוא לכם שאשלח לכם איש אחד חפשי בפסח רצונכם שאשלח לכם את-מלך היהודים: 40 ויוסיפו ויצעקו לאמר לא את-האיש הזה אלא את-בר-אבא ובר-אבא היה שדד:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי יוחנן, הברית החדשה