פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי יוחנן, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי יוחנן פרק יט

יט   אז לקח פילטוס את-ישוע וייסרהו בשוטים: 2 וישרגו אנשי הצבא עטרת קצים וישימו על-ראשו ויעטהו לבוש ארגמן: 3 ויאמרו שלום לך מלך היהודים ויכהו על-הלחי: 4 ויצא פילטוס עוד החוצה ויאמר אליהם הנני מוציא אתו אליכם למען תדעו כי לא-מצאתי בו כל-עון: 5 וישוע יצא החוץ ועליו עטרת הקצים ולבוש הארגמן ויאמר אליהם פילטוס הנה האדם: 6 ויהי כאשר ראהו ראשי הכהנים והמשרתים ויצעקו לאמר הצלב הצלב ויאמר אליהם פילטוס קחהו אתם והצליבהו כי אנכי לא-מצאתי בו אשמה: 7 ויענו היהודים ויאמרו תורה יש-לנו ועל-פי תורתנו חיב-מיתה הוא כי-עשה עצמו בן-אלהים: 8 ויהי כשמע פילטוס את-הדבר הזה ויאסף לרא עוד: 9 וישב ויבא אל-בית המשפט ויאמר אל-ישוע מאין אתה ולא-השיבו ישוע דבר: 10 ויאמר אליו פילטוס אלי לא תדבר הלא ידעת כי יש-לאל ידי לצלבך ויש-לאל ידי לשלח: 11 ויען ישוע לאמר לא היתה-לך רשות עלי לולא נתן-לך מלמעלה לכן עון המסגיר אתי אליך גדול מעונך: 12 אז יבקש פילטוס לשלחו והיהודים קראו ויאמרו אם-תשלח את-זה אינך אהב לקיסר כי כל-העשה עצמו מלך מרד בקיסר הוא: 13 ויהי כשמע פילטוס את-הדבר הזה הוציא את-ישוע וישב על-כסא המשפט במקום הנקרא רצפה ובלשונם גבתא: 14 והעת ערב פסח וכשעה הששית ויאמר אל-היהודים הנה מלככם והם זעקו טול טול צלב אתו: 15 ויאמר אליהם פילטוס הצלב אצלב את-מלככם ויענו ראשי הכהנים אין-לנו מלך כי אם-קיסר: 16 אז מסרו אליהם להצלב ויקחו את-ישוע ויוליכהו: 17 וישא את-צלובו ויצא אל-המקום הנקרא מקום הגלגלת ובלשונם גלגלתא: 18 ויצלבו אתו שמה ושני אנשים אחרים עמו מזה אחד ומזה אחד וישוע בתוך: 19 ופילטוס כתב על-לוח וישם על-הצלוב וזה-דבר מכתבו ישוע הנצרי מלך היהודים: 20 ויהודים רבים קראו את-המכתב הזה כי המקום אשר נצלב-שם ישוע קרוב אל-העיר והמכתב כתוב עברית ויונית ורומית: 21 ויאמרו ראשי כהני היהודים אל-פילטוס אל-נא תכתב מלך היהודים כי אם-אשר אמר אני מלך היהודים: 22 ויען פילטוס ויאמר את-אשר כתבתי כתבתי: 23 ויהי כאשר צלבו אנשי הצבא את-ישוע ויקחו את-בגדיו ויחלקום לארבעה חלקים חלק לאיש וגם את-כתנתו והכתנת לא-היתה תפורה כי אם-מעשה ארג מפיה ועד-קצה: 24 ויאמרו איש אל-אחיו אל-נא נקרעה לקרעים כי-נפיל עליה גורל למי תהיה למלאת דבר הכתוב יחלקו בגדי להם ועל-לבושי יפילו גורל ויעשו-כן אנשי הצבא: 25 ועל-יד צלוב ישוע עמדו אמו ואחות אמו מרים אשת קלופס ומרים המגדלית: 26 וירא ישוע את-אמו ואת-תלמידו אשר אהב עמדים אצלו ויאמר אל-אמו אשה הנה בנך: 27 ואחר אמר אל-תלמידו הנה אמך ומן-השעה ההיא אסף אתה התלמיד אל-ביתו: 28 ויהי מאחרי-כן כאשר ידע ישוע כי כבר נעשה הכל למען ימלא הכתוב כלו אמר צמאתי: 29 ושם-כלי מלא חמץ ויטבלו ספוג בחמץ וישימו על-אזוב ויקריבו אל-פיו: 30 ויקח ישוע את-החמץ ויאמר כלה ויט את-ראשו ותצא רוחו: 31 והיהודים אמרו לא ילינו הפגרים על-הצלוב ביום השבת כי-ערב שבת היה וגדול יום השבת ההוא וישאלו מן-פילטוס לשבר את-שוקיהם ולהוריד אתם: 32 ויבאו אנשי הצבא וישברו את-שוקי האחד ואת-שוקי השני הנצלבים עמו: 33 ויבאו אל-ישוע ויראו והנה מת ולא שברו את-שוקיו: 34 ואחד מאנשי הצבא דקרו בחנית בצדו ויצא דם ומים: 35 והראה זאת העיד ועדותו קימת והוא יודע כי אמת יגיד למען גם-אתם תאמינו: 36 כי זאת היתה למלאת הכתוב ועצם לא-תשברו בו: 37 ועוד כתוב אחר אמר והביטו אליו את אשר דקרו: 38 ואחר בא יוסף הרמתי והוא תלמיד ישוע בסתר מפני היהודים וישאל מאת פילטוס אשר יתנהו לשאת את-גופת ישוע וינח לו פילטוס ויבא וישא את-גופת ישוע: 39 ויבא גם-נקדימון אשר בא-לפנים בלילה אל-ישוע ויבא תערבת מר-ואהלות כמאה ליטרין: 40 ויקחו את-גופת ישוע ויחתלוה בתכריכין עם-הבשמים כמנהג היהודים לקבר את-מתיהם: 41 ובמקום אשר נצלב היה גן ובגן קבר חדש אשר לא-הנח בו מת עד-הנה: 42 שם שמו את-ישוע כי-ערב שבת היה ליהודים והקבר קרוב:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי יוחנן, הברית החדשה