פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי יוחנן, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי יוחנן פרק ב

ב   וביום השלישי היתה חתנה בקנה אשר בגליל ושם אם ישוע: 2 וישוע ותלמידיו גם-הם היו מן-הקרואים אל-החתנה: 3 ויהי כאשר כלה היין ותאמר אם ישוע אליו אין להם יין: 4 ויאמר אליה ישוע מה-לי ולך אשה עתי עדין לא-באה: 5 ותאמר אמו אל-המשרתים כל-אשר יאמר לכם תעשו: 6 ושם ששה כדי-אבן ערוכים כמשפט היהודים לטהרתם שתים או-שלש בתים יכיל כל-אחד: 7 ויאמר אליהם ישוע מלאו הכדים מים וימלאום עד-למעלה: 8 ויאמר שאבו-נא והביאו אל-רב המסבה ויביאו: 9 ויטעם ראש המסבה את-המים אשר נהפכו ליין ולא ידע מאין הוא והמשרתים אשר-שאבו את-המים ידעו ויקרא ראש-המסבה אל-החתן: 10 ויאמר אליו כל-איש יתן בראשונה את-היין הטוב ואחרי שתותם לרויה יתן להם את-הגרוע ואתה צפנת היין הטוב עד-עתה: 11 זאת ראשית האתות אשר עשה ישוע בקנה אשר בארץ הגליל ויגל את-כבודו ויאמינו בו תלמידיו: 12 ויהי אחרי-כן וירד אל-כפר-נחום הוא ואמו ואחיו ותלמידיו ולא ארכו להם שם הימים: 13 ויקרבו ימי חג-הפסח אשר ליהודים ויעל ישוע ירושלים: 14 וימצא במקדש מכרי בקר וצאן ובני יונה ופרטי הכסף ישבים שם: 15 ויקח חבלים ויעבתם לשוט ויגרש כלם מן-המקדש ואת הצאן ואת הבקר ויפזר את-מעות השלחנים ויהפך שלחנתיהם: 16 ואל-מכרי היונים אמר הוציאו אלה מזה ואל-תעשו את-בית אבי לבית מסחר: 17 ויזכרו תלמידיו את-הכתוב כי-קנאת ביתך אכלתני: 18 ויענו היהודים ויאמרו אליו אי-זו אות תראנו שתעשה כזאת: 19 ויען ישוע ויאמר אליהם הרסו את-ההיכל הזה ובשלשה ימים אקימנו: 20 ויאמרו היהודים הנה ארבעים ושש שנה נבנה ההיכל הזה ואתה בשלשה ימים תקימנו:) 21 והוא דבר על-היכל גויתו:) 22 ואחרי קומו מן-המתים זכרו תלמידיו כי-זאת אמר להם ויאמינו בכתוב ובדבר אשר-דבר ישוע: 23 ויהי בהיתו בירושלים בחג-הפסח ויאמינו רבים בשמו כי ראו האתות אשר עשה: 24 והוא ישוע לא האמין להם על-אשר ידע את-כלם: 25 ולא הצטרך לעדות איש על-האדם כי הוא ידע מה-בקרב האדם:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי יוחנן, הברית החדשה