פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי יוחנן, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי יוחנן פרק ו

ו   ויהי אחרי-כן ויצא ישוע אל-עבר ים-הגליל אשר לטיבריה: 2 וילכו אחריו המון עם-רב כי ראו אותתיו אשר עשה עם-החולים: 3 ויעל ישוע על-ההר וישב-שם הוא ותלמידיו: 4 וימי הפסח חג היהודים קרבו לבוא: 5 וישא ישוע את-עיניו וירא עם-רב בא אליו ויאמר אל-פילפוס מאין נקנה-להם לחם לאכל: 6 ואך לנסות אתו דבר-זאת כי הוא ידע את-אשר יעשה: 7 ויען אתו פילפוס לחם במאתים דינר לא-ימצא לקחת להם איש איש מעט: 8 ויאמר אליו אחד מתלמידיו והוא אנדרי אחי שמעון פטרוס: 9 הנה אתנו נער אשר-לו חמש ככרות-לחם שערים ושני דגים אך מה-אלה לעם-רב כזה: 10 ויאמר ישוע צוו את-העם לשבת ארצה וירק דשא לרב היה במקום ההוא וישבו לארץ כחמשת אלפים איש במספר: 11 ויקח ישוע את-ככרות הלחם ויברך ויתן לתלמידיו והתלמידים נתנו למסבים וככה גם מן-הדגים כאות נפשם: 12 ויהי כאשר שבעו ויאמר אל-תלמידיו אספו את-פתותי הלחם אשר נותרו למען אשר לא-יאבד מאומה: 13 ויאספו וימלאו שנים-עשר סלים מפתותי חמש ככרות-לחם השערים הנותרים לאכליהם: 14 ויהי כראות האנשים את-האות הזה אשר עשה ישוע ויאמרו הנה-זה הוא באמת הנביא הבא לעולם: 15 וידע ישוע כי-יבאו ויתפשו בו להמליכו וימלט עוד הפעם אל-ההר הוא לבדו: 16 ויהי בערב וירדו תלמידיו אל-הים ויבאו באניה ויעברו אל-עבר הים אל-כפר-נחום: 17 ויכס אתם החשך וישוע לא-בא אליהם: 18 ויסער הים כי-רוח גדולה היתה: 19 והם חתרו במשוטיהם כעשרים וחמש או שלשים ריס ויראו את-ישוע מהלך על-הים הלוך וקרב אל-האניה וייראו: 20 ויאמר אליהם אני הוא אל-תיראו: 21 ויואילו לקחת אתו אל-תוך האניה וכרגע הגיעה האניה לארץ אשר הם הלכים שמה: 22 ויהי ממחרת וירא המון העם העמד מעבר לים כי אין שם אניה כי אם-אחת אשר ירדו-בה תלמידיו וכי ישוע לא-ירד עם-תלמידיו באניה אך תלמידיו לבדם נסעו מזה: 23 ואניות אחרות באות מטיבריה קרבו אל המקום אשר אכלו-שם את-הלחם בברכת האדון: 24 ויהי כראות המון העם כי אין ישוע שם אף-לא תלמידיו וירדו גם-הם באניות ויבאו אל-כפר-נחום לבקש את-ישוע: 25 וימצאו אתו מעבר הים ויאמרו אליו רבי מתי באת הלם: 26 ויען אתם ישוע ויאמר אמן אמן אני אמר לכם לא על-ראותכם את-האתות תבקשוני כי על-אשר אכלתם מן-הלחם ותשבעו: 27 אל-תעמלו במאכל האבד כי אם-במאכל הקים לחיי עולם אשר בן-האדם יתננו לכם כי-אתו חתם אביו האלהים בחותמו: 28 ויאמרו אליו מה-נעשה לפעל פעלות אלהים: 29 ויען ישוע ויאמר אליהם זאת פעלת אלהים אשר-תאמינו במי שהוא שלחו: 30 ויאמרו אליו מה-האות אשר תעשה למען נראה ונאמין בך מה-תפעל: 31 אבותינו אכלו את-המן במדבר ככתוב לחם מן-השמים נתן-למו לאכל: 32 ויאמר אליהם ישוע אמן אמן אני אמר לכם לא משה נתן לכם את-הלחם מן-השמים כי-אבי נתן לכם את-הלחם מן-השמים האמתי: 33 כי-לחם אלהים הוא היורד מן-השמים ונתן חיים לעולם: 34 ויאמרו אליו אדני תנה-לנו תמיד את-הלחם הזה: 35 ויאמר להם ישוע אנכי הוא לחם החיים כל-הבא אלי לא ירעב והמאמין בי לא יצמא עוד: 36 ואני הנה אמרתי לכם כי גם-חזיתם אתי ולא תאמינו: 37 כל אשר יתננו-לי אבי יבוא אלי והבא אלי לא אהדפנו החוצה: 38 כי לא ירדתי מן-השמים לעשות רצוני כי אם-רצון שלחי: 39 וזה רצון האב אשר שלחני אשר כל-הנתן לי לא-יאבד לי כי אם-אקימנו ביום האחרון: 40 וזה רצון שלחי אשר כל-הראה את-הבן ומאמין בו יהיו-לו חיי עולם ואני אקימנו ביום האחרון: 41 וילנו עליו היהודים כי-אמר אנכי הוא הלחם הירד מן-השמים: 42 ויאמרו הלא זה הוא ישוע בן-יוסף אשר-אנחנו ידעים את-אביו ואת-אמו ואיך יאמר מן-השמים באתי: 43 ויען ישוע ויאמר אליהם אל-תהי תלונה ביניכם: 44 לא-יוכל איש לבוא אלי בלתי אם-ימשכהו אבי אשר שלחני ואני אקימנו ביום האחרון: 45 הלא כתוב בנביאים וכל-בניך למודי יהוה לכן כל אשר שמע מן-האב ולמד יבא אלי: 46 לא שראה אדם את-האב בלתי הבא מאת האלהים הוא ראה את-האלהים: 47 אמן אמן אני אמר לכם המאמין בי לו חיי עולם: 48 אנכי הוא לחם החיים: 49 אבותיכם אכלו את-המן במדבר וימתו: 50 זה הוא הלחם הירד מן-השמים למען יאכל-איש ממנו ולא ימות: 51 אנכי הלחם החי הירד מן-השמים איש כי-יאכל מן-הלחם הזה יחיה לעולם והלחם אשר אתננו הוא בשרי אשר אתן בעד חיי העולם: 52 ויתוכחו היהודים איש עם-רעהו לאמר איכה יוכל זה לתת-לנו את-בשרו לאכל: 53 ויאמר אליהם ישוע אמן אמן אני אמר לכם אם-לא תאכלו את-בשר בן-האדם ושתיתם את-דמו אין-לכם חיים בקרבכם: 54 האכל את-בשרי והשתה את-דמי יש-לו חיי עולם ואני אקימנו ביום האחרון: 55 כי בשרי באמת הוא אכל ודמי באמת הוא שקוי: 56 האכל את-בשרי ושתה את-דמי הוא ילין בי ואני בו: 57 כאשר שלחני האב החי ואנכי חי בגלל אבי כן האכל אתי גם-הוא יחיה בגללי: 58 הוא הלחם הירד מן-השמים לא כאשר אכלו אבותיכם את-המן וימתו האכל את-הלחם הזה יחיה לעולם: 59 כדברים האלה דבר בבית כנסת בלמדו בכפר-נחום: 60 ורבים מתלמידיו כשמעם אמרו קשה הדבר הזה מי יוכל לשמע אתו: 61 ויבן ישוע בלבו כי תלמידיו מלינים על-זאת ויאמר אליהם ההיתה זאת לכם למכשול: 62 ואף כי-תראו את-בן-האדם עלה אל-אשר היה-שם לפנים: 63 הרוח הוא הנתן חיים והבשר אין-בו מועיל הדברים אשר אני דברתי אליכם רוח המה וחיים: 64 אך-יש בכם אנשים אשר לא יאמינו כי ישוע ידע מראש מי הם אשר אינם מאמינים ומי המוסר אתו: 65 ויאמר על-כן אמרתי לכם כי לא-יוכל איש לבוא אלי בלתי אם-נתן-לו מאת אבי: 66 מן-העת ההיא רבים מתלמידיו נסגו אחור ולא יספו להתהלך אתו: 67 ויאמר ישוע אל-שנים העשר היש את-נפשכם גם-אתם לסור מאחרי: 68 ויען אתו שמעון פטרוס אדני אל-מי נלך דברי חיי עולם עמך: 69 ואנחנו האמנו ונדע כי-קדוש אלהים אתה: 70 ויאמר אליהם ישוע הלא בחרתי אני בכם שנים העשר ואחד מכם שטן הוא: 71 וזאת דבר על-יהודה בן-שמעון איש קריות אשר ימסרנו והוא אחד משנים העשר:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי יוחנן, הברית החדשה