פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי יוחנן, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי יוחנן פרק ט

ט   ויהי בעברו וירא איש והוא עור מיום הולדו: 2 וישאלו אתו תלמידיו לאמר רבי מי החטא הוא או ילדיו כי נולד עור: 3 ויען ישוע לא הוא חטא ולא יולדיו אך למען יגלו-בו מעללי-אל: 4 עלי לעשות מעשי שלחי בעוד יום יבוא הלילה אשר-בו לא-יכל איש לעשות: 5 בעודני בעולם אור העולם אני: 6 ויהי כדברו זאת וירק על-הארץ ויעש טיט מן-הרוק וימרח את-הטיט על-עיני העור: 7 ויאמר אליו לך ורחץ בברכת השלח הוא שלוח וילך וירחץ ויבא ועיניו ראות: 8 ויאמרו שכניו ואשר ראו אתו לפנים כי-עור הוא הלא הוא הישב ושאל צדקה: 9 אלה אמרו כי-זה הוא ואלה אמרו אך-דומה לו והוא אמר אני הוא: 10 ויאמרו אליו ואיך נפקחו עיניך: 11 ויען ויאמר איש אשר-נקרא שמו ישוע עשה טיט וימרח על-עיני ויאמר אלי לך ורחץ בברכת השלח ואלך וארחץ ותפקחנה עיני: 12 ויאמרו אליו ואיו ויאמר לא ידעתי: 13 ויביאו את-האיש אשר היה עור לפנים אל-הפרושים: 14 והיום אשר עשה-בו ישוע את-הטיט ויפקח את-עיניו היה יום השבת: 15 ויוסיפו לשאל אתו גם-הפרושים איך נפקחו עיניו ויאמר אליהם טיט שם על-עיני וארחץ והנני ראה: 16 ויאמרו מקצת הפרושים זה האיש לא מאת אלהים הוא כי לא-ישמר את-השבת ואחרים אמרו איכה יוכל איש חטא לעשות אתות כאלה ותהי-מחלקת ביניהם: 17 ויוסיפו ויאמרו אל-העור ואתה מה-תאמר לו כי פקח עיניך ויאמר נביא הוא: 18 ולא-האמינו היהודים כי עור היה וארו עיניו עד-אשר קראו אל-יולדי הנרפא: 19 וישאלו אתם לאמר הזה בנכם אשר אמרתם נולד עור ואיכה הוא ראה עתה: 20 ויענו אתם יולדיו ויאמרו ידענו כי זה הוא בננו וכי נולד עור: 21 אבל לא ידענו איך הוא ראה עתה ולא ידענו מי פקח את-עיניו הלא בן-דעת הוא שאלו את-פיהו והוא יגיד מה-היה לו: 22 כזאת דברו יולדיו מיראתם את-היהודים כי היהודים כבר נועצו לנדות את-כל-אשר יודה כי הוא המשיח: 23 על-כן אמרו יולדיו בן-דעת הוא שאלו את-פיהו: 24 ויקראו שנית לאיש אשר היה עור ויאמרו אליו תן כבוד לאלהים אנחנו ידענו כי-האיש הזה חטא הוא: 25 ויען ויאמר אם-חטא האיש לא ידעתי אחת ידעתי כי עור הייתי ועתה הנני ראה: 26 ויאמרו אליו עוד מה-עשה לך איך פקח עיניך: 27 ויען אתם כבר אמרתי לכם הלא שמעתם ומה-לכם לשמע שנית התחפצו גם-אתם להיות תלמידיו: 28 ויחרפו אתו ויאמרו אתה תלמידו ואנחנו תלמידיו של-משה: 29 אנחנו יודעים כי אל-משה דבר האלהים ואת-זה לא ידענו מאין הוא: 30 ויען האיש ויאמר אליהם דבר נפלא הוא אשר אתם לא ידעתם מאין הוא והוא פקח את-עיני: 31 והנה ידענו כי את-החטאים לא-ישמע אל כי אם-את-ירא אלהים ועשה רצונו אתו ישמע: 32 מעולם לא נשמע אשר-פקח איש עיני עור מרחם: 33 לולא היה זה מאת אלהים לא היה יכל לעשות מאומה: 34 ויענו ויאמרו אליו הן בחטאים נולדת כלך ואתה תלמדנו ויהדפהו החוצה: 35 וישמע ישוע כי הדפהו החוצה ויפגשהו ויאמר אליו התאמין בבן-האדם: 36 ויען ויאמר מי הוא-זה אדני ואאמין בו: 37 ויאמר אליו ישוע הן-ראית אתו והמדבר אליך הנה זה הוא: 38 ויאמר אני מאמין אדני וישתחו לו: 39 ויאמר ישוע אני באתי לעולם הזה לדין למען יראו העורים והראים יהיו לעורים: 40 ואשר היו עמו מן-הפרושים שמעו דבריו ויאמרו אליו הגם אנחנו עורים: 41 ויאמר אליהם לו הייתם עורים לא-היה בכם חטא ועתה אמרתם פקחים אנחנו ותעמד חטאתכם:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי יוחנן, הברית החדשה