פרק קודם, אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים פרק י

י אחי, אינני רוצה שיעלם מכם שאבותינו כלם היו תחת הענן, וכלם עברו בתוך הים, 2 וכלם נטבלו למשה בענן ובים. 3 כלם אכלו אותו מאכל רוחני, 4 וכלם שתו אותו משקה רוחני, כי שתו מן הצור הרוחני ההולך עמהם והצור הוא המשיח. 5 אבל ברבם לא רצה אלהים והם הומתו במדבר. 6 כל זה היה דגמה לנו, למען לא נתאוה לרעות כשם שהתאוו הם. 7 אל תהיו עובדי אלילים כשם שהיו כמה מהם, ככתוב: "וישב העם לאכל ושתו ויקמו לצחק." 8 גם אל נזנה כשם שזנו כמה מהם וביום אחד נפלו עשרים ושלושה אלף. 9 ואל ננסה את יהוה כשם שנסוהו אנשים מהם והומתו על-ידי הנחשים. 10 אף אל תתלוננו כשם שהתלוננו כמה מהם ומתו בידי המלאך המשחית. 11 מה שקרה להם היה לקח לדגמה וזה נכתב כדי להזהיר אותנו, אנחנו אשר קצי העולמים הגיעו אלינו. 12 לכן מי שחושב כי עמידתו איתנה, יזהר פן יפל. 13 שום נסיון לא בא עליכם מלבד נסיון אנושי רגיל. נאמן הוא האלהים ולא יניח לכם להתנסות למעלה מיכלתכם, אלא עם הנסיון יכין גם את דרך המוצא כדי שתוכלו לעמד בו.

14 על כן, חביבי, תברחו מעבודת אלילים. 15 כאל אנשים נבונים אני מדבר; שפטו אתם מה שאני אומר: 16 כוס הברכה שאנו מברכים עליה, האין היא התחברות לדם המשיח? הלחם שאנו בוצעים, האין הוא התחברות לגוף המשיח? 17 משום שהלחם אחד, אנחנו הרבים גוף אחד; שכן כלנו משתתפים בלחם האחד. 18 ראו נא את עם ישראל . האם אין האוכלים מן הקרבנות שתפים במזבח? 19 ובכן מה אני אומר - שיש ממש בזבחי אלילים? שיש ממש באליל? 20 לא! אלא מה שהגוים מקריבים, לשדים הם מקריבים ולא לאלהים; ואינני רוצה שתהיו שתפים לשדים. 21 אינכם יכולים לשתות מכוס האדון ומכוס השדים; אינכם יכולים להשתתף בשלחן האדון ובשלחן השדים. 22 האם נעז לעורר את קנאת האדון? כלום חזקים אנחנו ממנו?

23 הכל מתר, אך לא הכל מועיל; הכל מתר, אך לא הכל בונה. 24 איש אל יבקש את טובת עצמו אלא את טובת זולתו. 25 אכלו כל מה שנמכר בשוק ואל תשאלו שום שאלה של מצפון, 26 כי ליהוה הארץ ומלואה. 27 אם יזמינכם איש בלתי מאמין ורצונכם ללכת אליו, אכלו כל מה שיגש לכם ואל תשאלו שום שאלה של מצפון. 28 אבל אם מישהו יאמר לכם: "זה נזבח לאליל", אל תאכלו למען האיש שהודיע לכם ולמען המצפון. 29 מצפון, אני אומר - לא זה שלך אלא של האחר, שכן למה שתשפט חרותי על-ידי מצפונו של אחר? 30 אם אני מברך ואוכל למה שידבר בי רעות בגלל מה שאני מברך עליו? 31 ובכן אם תאכלו או תשתו, או כל מה שתעשו - עשו את הכל למען כבוד אלהים. 32 אל תהיו מכשול לא ליהודים ולא לגוים ולא לקהלת אלהים, 33 כדרך שגם אני משתדל להיות רצוי לכלם בכל דבר ואינני מבקש את טובתי אני, אלא את טובתהרבים למען יושעו.

פרק הבא, אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)