פרק קודם, אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים פרק יב

יב בענין המתנות הרוחניות, אחי, אינני רוצה שיעלם מכם דבר. 2 אתם יודעים כי בעת היותכם עובדי אלילים נדחתם ונמשכתם אל אלילים אלמים. 3 ובכן אני מודיע לכם: אין איש מדבר בהשראת רוח אלהים ואומר "ישוע חרם הוא!"; ואין איש יכול לומר "ישוע הוא האדון" אלא ברוח הקדש.

4 אמנם יש מתנות שונות, אבל הרוח היא אותה רוח; 5 יש תפקידים שונים, אך אותו אדון; 6 ויש פעלות שונות, אך אותו אלהים הוא הפועל הכל בכל. 7 ולכל איש נתנת התגלות הרוח כדי להועיל. 8 לזה נתן על-ידי הרוח דבר חכמה; לזה נתן דבר דעת על-פי אותה רוח; 9 לזה נתנת אמונה על-ידי אותה רוח; לזה מתנות הרפוי על-ידי אותה רוח; 10 לזה יכלת לעשות נסים, לזה נבואה, לזה הבחנה בין הרוחות, לזה מיני לשונות ולזה פרוש לשונות; 11 ואת כל הדברים הללו פועלת אותה רוח אחת החולקת כרצונה לכל איש ואיש. 12 כשם שהגוף הוא אחד ואיברים רבים לו, וכל איברי הגוף הם גוף אחד אף כי רבים הם, כן גם המשיח. 13 הרי ברוח אחת הטבלנו כלנו לגוף אחד, יהודים כיונים, עבדים כבני חורין, וכלנו השקינו רוח אחת. 14 ואכן אין הגוף איבר אחד אלא רבים. 15 אם תאמר הרגל: "אינני יד, לכן אינני שיכת לגוף", האם משום כך אינה שיכת לגוף? 16 ואם תאמר האזן: "אינני עין, לכן אינני שיכת לגוף", האם משום כך אינה שיכת לגוף? 17 אם הגוף כלו יהיה עין, כיצד תהיה שמיעה? ואם כלו יהיה איבר שמיעה, כיצד יוכל להריח? 18 אבל אלהים שם את האיברים בגוף, כל אחד ואחד מהם על-פי רצון אלהים. 19 ואלו היו כלם איבר אחד, איפה הגוף? 20 והנה יש איברים רבים, אך גוף אחד. 21 העין לא תוכל לומר אל היד: "אין לי צרך בך"; גם הראש לא יוכל לומר אל הרגלים: "אין לי צרך בכן". 22 אדרבא, איברי הגוף שלכאורה חלשים יותר, הם הנחוצים יותר; 23 איברי הגוף הנראים לנו נקלים, אותם אנו עוטרים ביתר כבוד; והאיברים שהם לבשת לנו זוכים ליתר כבוד. 24 לעמת זאת, איברינו ההגונים אינם זקוקים לזה. אלהים הרכיב את הגוף באפן שנתן כבוד רב יותר לאיברים נטולי כבוד, 25 למען לא תהיה מחלקת בגוף אלא שידאגו האיברים זה לזה; 26 ואם יכאב איבר אחד, כל האיברים יסבלו אתו; ואם יכבד איבר אחד, כל האיברים ישמחו אתו.

27 אתם גוף המשיח ואיבריו, איש איש לפי חלקו. 28 ומהם הקים אלהים בקהלה - ראשית שליחים, שנית נביאים, שלישית מורים, אחרי כן עושי נסים, אחרי כן מתנות הרפוי, עזרה לזולת, הנהגה, ומיני לשונות. 29 האם כלם שליחים? האם כלם נביאים? כלם מורים? כלם עושי נסים? 30 האם לכלם מתנות הרפוי? האם כלם מדברים בלשונות? כלם מבארי לשונות? 31 ובכן השתוקקו למתנות החשובות יותר; עם זאת אראה לכם דרך נעלה ביותר:

פרק הבא, אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)