פרק קודם, אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים פרק טז

טז בענין אסוף התרומות לעזרת הקדושים, כפי שהוריתי לקהלות בגלטיה כן עשו גם אתם. 2 מדי ראשון בשבוע יניח כל אחד מכם תרומה כפי שידו משגת וישמרה אצלו, כדי שלא יתחילו באסוף התרומות בעת בואי. 3 וכאשר אבוא אשלח את האנשים הטובים בעיניכם עם אגרות בידם להביא את תרומתכם לירושלים. 4 אם ימצא לנכון שגם אני אלך, ילכו אתי. 5 אבוא אליכם אחרי שאעבר במקדוניה, כי אני עובר דרך מקדוניה. 6 אולי אשהה אצלכם, אולי אפלו במשך כל החרף, ולאחר מכן תשלחוני להיכן שעלי ללכת. 7 אינני חפץ לראות אתכם כעת כעובר ארח; אני מקוה להיות זמן מה אצלכם, אם ירצה יהוה. 8 אבל אתעכב באפסוס עד חג השבועות, 9 כי נפתח לי פתח רחב לפעלה פוריה, ורבים המתנגדים.

10 אם טימותיאוס יבוא, דאגו לכך שישב עמכם בלא חששות, שכן הוא עסוק בעבודתו של האדון כמוני. 11 איש אל יקל ראש כנגדו, אלא שלחו אותו בשלום לבוא אלי, כי אני מחכה לו ולאחים אשר אתו.

12 בנוגע לאחינו אפולוס, הפצרתי בו הרבה שיבוא אליכם עם האחים, אך בשום פנים לא רצה לבוא עתה. הוא יבוא כאשר תהיה לו הזדמנות. 13 שקדו, עמדו באמונה, חזקו ואמצו. 14 את כל מעשיכם עשו באהבה.

15 ואני מבקש מכם, אחי: אתם מכירים את משפחת סטפנס; הרי הם ראשוני המאמינים באכיה ואף קבלו על עצמם לשרת את הקדושים. 16 לכן גם אתם השמעו לאנשים כאלה ולכל מי שעובד ועמל עמהם. 17 שמח אני על בואם של סטפנס ופורטונטוס ואכיקוס, כי הם היו לי לפצוי על חסרונכם 18 והרגיעו את רוחי ואת רוחכם. לכן היו מוקירים אנשים כאלה.

19 הקהלות אשר באסיה דורשות בשלומכם. עקילס ופריסקילה עם הקהלה אשר בביתם מוסרים לכם ברכת שלום רב באדון. 20 האחים כלם דורשים בשלומכם. ברכו לשלום איש את רעהו בנשיקה קדושה.

21 אני שאול שולח לכם ברכת שלום בכתב ידי. 22 מי שאיננו אוהב את האדון, חרם יהיה! מרנא תא! 23 חסד האדון ישוע עמכם. 24 אהבתי אל כלכם במשיח ישוע.

אגרת שאול השניה אל הקורינתים, אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)