פרק קודם, אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים פרק ד

ד ובכן צריך שהבריות יראו אותנו כמשרתי המשיח וכמפקדים על סודות אלהים. 2 ואולם מן המפקדים נדרש להמצא נאמנים. 3 לגבי דידי דבר פחות ערך הוא להשפט על-ידיכם או להשפט ביום דין אנושי. אני אף לא דן את עצמי, 4 כי אינני יודע דבר נגד עצמי. אבל לא בכך אני יוצא זכאי; האדון הוא השופט אותי. 5 לכן אל תשפטו דבר בטרם עת, עד כי יבוא האדון אשר גם יוציא לאור את תעלומות החשך וגם יגלה את מחשבות הלב. אז תנתן התהלה לכל איש מאת האלהים.

6 אחי, הסבותי את הדברים האלה על עצמי ועל אפולוס בשבילכם, למען תלמדו מהדגמה הנוגעת לנו שלא לחרג מן הכתוב, כדי שלא יתנשא איש על רעהו בשמו של אחר; 7 שכן מי מקנה לך יחוד? ומה יש לך שלא קבלת? ואם אמנם קבלת, מדוע תתגאה כאלו שלא קבלת? 8 אתם כבר שבעים! אתם כבר עשירים! בלעדינו אתם מולכים! הלואי שמלכתם באמת כדי שגם אנחנו נמלך אתכם. 9 אשר לנו השליחים, אני סבור שאלהים הציב אותנו אחרונים, כנדונים למות; כי היינו למחזה לעולם, הן למלאכים הן לבני אדם. 10 אנו כסילים בגלל המשיח, אך אתם חכמים במשיח! אנחנו חלשים, אך אתם חזקים! אתם נכבדים, אך אנחנו נקלים! 11 עד עצם השעה הזאת אנחנו רעבים וצמאים, ערמים ומכים ונדים ממקום למקום, 12 ויגעים בעמל ידינו. מגדפים אותנו - אנחנו מברכים; רודפים אותנו - אנחנו נושאים זאת; 13 מחרפים אותנו, אך בפינו מלות עדוד; כסחי העולם היינו, מאוסים לכל עד היום הזה.

14 לא כדי לביש אתכם אני כותב את הדברים האלה, אלא להזהיר אתכם כילדי האהובים. 15 הלא גם אם יש לכם עשרת אלפים מחנכים במשיח, אין לכם אבות רבים; כי אני, על-ידי הבשורה, הולדתי אתכם במשיח ישוע. 16 לכן אני מבקש מכם להתנהג כמוני. 17 משום כך שלחתי אליכם את טימותיאוס בני האהוב והנאמן באדון. הוא יזכיר לכם את דרכי במשיח, כפי שאני מלמד בכל קהלה וקהלה בכל מקום.

18 יש אשר החלו להתנשא ולהתנהג כאלו לא אבוא אליכם. 19 אולם אני אבוא אליכם בקרוב, אם ירצה האדון, ואראה לא את דבורם של המתנשאים, אלא את כחם; 20 שכן מלכות האלהים אינה בדבור כי אם בכח הפעל. 21 מה אתם רוצים? שאבוא אליכם בשבט מוסר, או באהבה וענות רוח?

פרק הבא, אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)