פרק קודם, אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים פרק ה

ה באזני כל נשמע שיש זנות בקרבכם, וזנות אשר אין כמוה אפלו בין הגוים: איש לקח לו את אשת אביו. 2 ואתם עוד מתגאים במקום להתאבל כדי שעושה המעשה הזה ירחק מקרבכם! 3 ואני, אף כי אני נעדר מביניכם בגופי (אך נוכח ברוחי), כבר שפטתי את עושה המעשה הזה כאלו הייתי אתכם: 4 בשם האדון ישוע, כאשר תתאספו ורוחי ביניכם עם גבורת אדוננו ישוע, 5 תמסרו את האיש ההוא לשטן לאבדן הגוף כדי שרוחו תושע ביום יהוה.

6 התפארותכם איננה הולמת. האם אינכם יודעים שמעט שאור מחמיץ את כל העסה? 7 בערו את השאור הישן למען תהיו עסה חדשה. הלא אתם כמצות, שהרי נזבח שה הפסח שלנו - המשיח. 8 לכן נחגה לא בשאור ישן ולא בשאור הרע והרשע, אלא במצות התם והאמת.

9 כתבתי לכם באגרת שלא להתערב עם זונים. 10 אינני מתכון לזונים בני העולם הזה, או לחמדנים, לחומסים ועובדי אלילים, שכן אז הייתם חיבים לצאת מן העולם. 11 אבל כתבתי לכם שלא להתערב עם מי שנקרא "אח" והוא זונה או חומד את אשר לזולת, או עובד אלילים או מגדף או סובא או חומס; אף אל תסבו לאכל עם איש כזה; 12 כי מה לי לשפט את אלה אשר בחוץ? האם אינכם שופטים את אלה שבקרבכם? 13 אלה אשר בחוץ אלהים ישפטם. אתם בערו את הרע מקרבכם.

פרק הבא, אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)