פרק קודם, אגרת יוחנן הראשונה, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת יוחנן הראשונה פרק ה

ה כל המאמין כי ישוע הוא המשיח, נולד מאלהים. וכל האוהב את המוליד אוהב גם את מי שנולד ממנו. 2 בזאת נדע כי אוהבים אנו את ילדי אלהים: בהיותנו אוהבים את אלהים ומקימים את מצוותיו. 3 הן זאת היא אהבת אלהים, שנשמר את מצוותיו. ומצוותיו אינן קשות, 4 שכן כל הנולד מאת אלהים מנצח את העולם. וזהו הנצחון המנצח את העולם - אמונתנו. 5 מי המנצח את העולם בלתי אם המאמין כי ישוע הוא בן-האלהים? 6 זה הוא אשר בא במים ובדם - ישוע המשיח; לא במים בלבד, כי אם במים ובדם. והרוח היא המעידה, שהרי הרוח היא האמת. 7 הן שלושה הם המעידים: 8 הרוח והמים והדם ושלשתם לשם האחד הם. 9 אם מקבלים אנו עדות בני אדם, עדות אלהים גדולה ממנה, שכן זאת עדות אלהים אשר הוא העיד על בנו. 10 המאמין בבן-האלהים העדות נמצאת בקרבו. מי שאינו מאמין לאלהים שם אותו לכוזב, מפני שלא האמין בעדות אשר העיד אלהים על בנו. 11 וזאת היא העדות: אלהים נתן לנו חיי עולם, והחיים האלה בבנו הם. 12 מי שיש לו הבן יש לו החיים. מי שאין לו הבן אין לו החיים.

13 זאת כתבתי אליכם, המאמינים בשם בן-האלהים, למען תדעו שיש לכם חיי עולם. 14 ובטחוננו בו שאם נבקש דבר כרצונו ישמע אותנו. 15 ואם יודעים אנו שהוא שומע אותנו בכל אשר נבקש, יודעים אנו כי המשאלות שבקשנו ממנו נתנות לנו.

16 איש אם יראה את אחיו חוטא חטא שאיננו חטא-מות. יתפלל והוא יתן לו חיים, לאותם שלא חטאו חטא-מות. יש חטא-מות; על זה אינני אומר שיתפלל. 17 כל עולה חטא היא, אך יש חטא שאינו חטא-מות. 18 יודעים אנו כי כל מי שנולד מאלהים איננו חוטא; הוא אשר נולד מאלהים שומר אותו והרע אינו נוגע בו. 19 יודעים אנו כי מאלהים אנחנו וכי העולם כלו שרוי ברע. 20 ויודעים אנו שבן-האלהים בא ונתן לנו בינה לדעת את האמתי; ואנחנו באמתי, בבנו ישוע המשיח. הוא האל האמתי וחיי העולמים. 21 ילדי, השמרו לכם מן האלילים.

אגרת יוחנן השניה, אגרת יוחנן הראשונה, הברית החדשה (תרגום חדש)