אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים, אגרת שאול השניה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול השניה אל הקורינתים פרק א

א מאת שאול, שליח המשיח ישוע על-פי רצון אלהים, ומאת האח טימותיאוס, אל קהלת אלהים אשר בקורינתוס ולכל הקדושים אשר באכיה: 2 חסד ושלום לכם מאת האלהים אבינו והאדון ישוע המשיח. 3 ברוך האלהים אבי אדוננו ישוע המשיח, אב הרחמים ואלהי כל נחמה, 4 המנחם אותנו בכל צרותינו באפן שנוכל לנחם את הלחוצים בכל צרה שהיא - בנחמה שנחמנו אנו מאת אלהים; 5 כי כשם ששופעים בנו סבלות המשיח, כן גם שופעת נחמתנו על-ידי המשיח. 6 ואם אנחנו סובלים, הרי זה למען נחמתכם וישועתכם; אם אנחנו מנחמים, הרי זה למען נחמתכם, כדי שתוכלו להחזיק מעמד באותן הצרות שגם אנחנו סובלים. 7 ותקותנו על-אודותיכם איתנה היא, בידענו כי כשם שאתם שתפים לצרות, כן גם שתפים אתם לנחמה.

8 אחים, איננו רוצים שיעלם מכם דבר הצרה שעברה עלינו באסיה; נלחצנו ללא נשא, עד כדי כך שנואשנו אפלו מחיינו. 9 פסק דין מות קנן בתוכנו, וזאת כדי שלא נבטח בעצמנו, אלא באלהים המחיה את המתים; 10 הוא הצילנו ממות חמור כל כך ועוד ישוב ויצילנו; בו אנו תולים תקותנו כי יוסיף להצילנו. 11 גם אתם השתתפו בתפלה בעדנו, כדי שרבים יודו בגללנו על מתנת החסד שנתנה לנו בזכות רבים. 12 זאת היא גאותנו: עדות מצפוננו כי התנהגנו בעולם, ובעקר כלפיכם, בקדשה ובישר אלהים - לא בחכמת בשר-ודם, אלא בחסד אלהים. 13 איננו כותבים לכם דברים שונים ממה שאתם קוראים וגם מכירים. ואני מקוה שתכירו בנו לחלוטין, 14 כמו שגם הכרתם באפן חלקי, שאנחנו תהלתכם כשם שגם אתם תהלתנו ביום אדוננו ישוע.

15 מתוך בטחון זה רציתי לבוא קדם כל אליכם, למען תהיה עליכם ברכת חסד פעם שניה, 16 ומכם להמשיך את דרכי אל מקדוניה, וממקדוניה לחזר אליכם, ואחרי כן שתשלחוני לארץ יהודה. 17 כשהחלטתי כך, כלום נהגתי בקלות דעת? ומה שאני מחליט, האם על-פי מחשבת בשר-ודם אני מחליט, באפן שאוכל להחזיק ב "כן כן" ו"לא לא", בבת אחת? 18 נאמן האלהים שדברנו אליכם איננו "כן ולא", 19 שהרי בן-האלהים המשיח ישוע, שאני וסילונוס וטימותיאוס הכרזנו עליו בקרבכם, לא היה "כן ולא", אלא "כן" היה בו; 20 כי כל הבטחות אלהים "כן" הן בו. לכן ה"אמן" שאנו נותנים בו כבוד לאלהים גם הוא באמצעותו. 21 ואלהים הוא המכונן אותנו עמכם במשיח. הוא משח אותנו, 22 והוא אשר גם חתם אותנו בחותמו ושם בלבנו את הערבון של הרוח.

23 אני קורא לאלהים להעיד עלי, שחסתי עליכם ולכן לא באתי עוד פעם לקורינתוס. 24 לא שאדונים אנו על אמונתכם, אלא פועלים אנו אתכם למען שמחתכם, שכן באמונה אתם יציבים.

פרק הבא, אגרת שאול השניה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)