פרק קודם, אגרת שאול השניה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול השניה אל הקורינתים פרק יא

יא מי יתן ותסבלוני על אולת-מה! ואולם אתם סובלים אותי. 2 מקנא אני לכם קנאת אלהים, כי הארשתי אתכם לאיש אחד, למשיח, כדי להציגכם בתולה טהורה לפניו. 3 אך חוששני שמא תדחנה מחשבותיכם מן הפשטות שבמשיח, כמו שארע לחוה כאשר הדיח אותה הנחש בערמתו; 4 שכן אם בא מישהו ומכריז לכם על ישוע אחר אשר לא הכרזנו, או בקבלכם רוח שונה מזו שנתנה לכם, או בשורה שונה מזו שקבלתם, אזי אתם סובלים אותו היטב.

5 סבורני שאינני נופל במאומה מאותם שליחים מעלים. 6 וגם אם בער אני בדבור אינני בער בדעת, אלא בכל, בכל דבר, הראינו לכם את זאת.

7 השפלתי את עצמי כדי לרומם אתכם בבשרי לכם את בשורת אלהים בחנם; האם חטא עשיתי בכך? 8 מקהלות אחרות נטלתי, מהם לקחתי שכר כדי לשרת אתכם. 9 וכאשר הייתי אצלכם וחסר לי דבר מה, לא הייתי למעמסה על איש, כי האחים שבאו ממקדוניה נתנו לי די צרכי. ובכל דבר נשמרתי שלא אהיה למשא עליכם, וכן אמשיך ואשמר. 10 כשם שאמת המשיח בי, כן הגאוה הזאת לא תשלל ממני בגלילות אכיה. 11 ומדוע? האם משום שאינני אוהב אתכם? האלהים יודע!

12 אבל את אשר אני עושה גם אוסיף לעשות כדי להסיר עלה מידי המבקשים עלה להשתוות לנו בדבר שהם מתגאים בו. 13 הרי אנשים כאלה שליחי שקר הם, פועלי רמיה המתחפשים לשליחי המשיח. 14 ואין לתמה על כך, שהרי השטן עצמו מתחפש למלאך אור. 15 על כן אין רבותא בכך שגם משרתיו מתחפשים למשרתי הצדק; סופם יהיה כפי מעלליהם. 16 אני חוזר ואומר: אל יחשבני איש לכסיל. אבל אם אכן כזה אני בעיניכם, ככסיל קבלו אותי, כדי שגם אני אתגאה קמעה. 17 בדברי כך לא כדרך האדון אני מדבר, אלא כמו באוילות, בבטחון הגאוה הזאת. 18 ומאחר שרבים מתגאים כדרך בשר ודם, אתגאה גם אני; 19 שהרי בשמחה אתם סובלים את האוילים, אתם החכמים! 20 אם מישהו משעבד אתכם, מכרסם בכם, עושק אתכם, מתנשא עליכם או סוטר לכם על הפנים - אתם סובלים זאת. 21 בתחושת בושה אני אומר זאת, כאלו היינו אנחנו חלשים.
ואולם בכל דבר שיעז איש - ואני מדבר באוילות - ארהיב עז גם אני. 22 עברים הם? כן גם אני. ישראלים הם? כן גם אני. צאצאי אברהם? כן גם אני. 23 משרתי המשיח הם? - כאויל אדבר - אני עוד יותר; בעמל, אני יותר מהם; בבתי כלא, אני יותר; במלקות, אני הרבה יותר; בסכנת מות - פעמים רבות. 24 חמש פעמים הלקוני היהודים ארבעים חסר אחת. 25 שלש פעמים הלקיתי בשוטים; פעם אחת נרגמתי באבנים; שלש פעמים נטרפה ספינתי, ופעם שהיתי במים במשך יממה. 26 נתנסיתי במסעות רבים, בסכנות על פני נהרות, בסכנות מפני שודדים, בסכנות מבני עמי, בסכנות מן הגוים, בסכנות בעיר ובמדבר ובים, בסכנות בקרב אחי שקר; 27 בעמל ובתלאה, בלילות רבים ללא שנה, ברעב ובצמא, בצומות הרבה, בקר ובעירם; 28 ומלבד דברים אחרים, הטרח הבא עלי יום יום, הדאגה לכל הקהלות. 29 מי יחלש ואני לא אחלש עמו? מי יכשל ולבי אינו בוער?

30 אם מן הראוי להתגאות, אתגאה בדברים הנוגעים לחלשתי. 31 האלהים ואבי האדון ישוע, הוא המברך לעולמים, יודע שאינני משקר. 32 בדמשק הציב המושל מטעם המלך ארטס שמירה על העיר כדי לתפשני, אלא שהורידוני בסל דרך חלון אשר בחומה ונמלטתי מידיו.

פרק הבא, אגרת שאול השניה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)