פרק קודם, אגרת שאול השניה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול השניה אל הקורינתים פרק יב

יב אני נאלץ להתגאות; אמנם אין בזה מועיל, אך אפנה לחזיונות ולהתגליות אשר מאת האדון. 2 אני מכיר איש במשיח, אשר לפני ארבע-עשרה שנים נלקח אל הרקיע השלישי; אינני יודע אם בגופו או מחוץ לגופו, האלהים יודע. 3 אני מכיר איש כזה - אינני יודע אם בגופו או מחוץ לגופו, האלהים יודע - 4 אשר נלקח אל גן עדן ושמע מלים שאין לבטאן, שאסור לאדם למללן. 5 באיש כזה אתגאה, אך בי עצמי לא אתגאה, זולתי בחלשותי. 6 גם אם ארצה להתגאות לא אהיה בחזקת כסיל, שכן אדבר אמת. אבל נמנע אני, פן יחשבוני ליותר ממה שרואים בי או שומעים ממני. 7 וכדי שלא אתנשא בגלל ההתגליות הנעלות, נתן לי קוץ בבשרי - מלאכו של השטן - להכותני כדי שלא אתנשא. 8 על זאת התחננתי שלש פעמים אל האדון להסירו ממני. 9 אך הוא אמר לי: "די לך חסדי, כי בחלשה תשלם גבורתי." על כן בשמחה רבה אתגאה בחלשותי, כדי שתשרה עלי גבורת המשיח. 10 משום כך מרצה אני בחלשות, בחרפות, במצוקות מחסור, ברדיפות ובצרות הבאות עלי למען המשיח; כי כאשר אני חלש, דוקא אז חזק אני. 11 כסיל נהייתי! אתם אלצתם אותי. הן מן הראוי היה שאקבל את שבחי מכם, כי אינני נופל בשום דבר מן השליחים המעלים, אף שכאין וכאפס אנכי. 12 הרי אותות ההכר של השליח נעשו בקרבכם במלוא סבלנות, באותות ובמופתים ובגבורות. 13 ובמה נגרעתם לעמת שאר הקהלות, זולתי בזה שאני עצמי לא הייתי לכם למעמסה? סלחו נא לי את העול הזה! 14 הריני מוכן לבוא אליכם פעם שלישית; ולא אהיה לטרח עליכם, שכן אינני מבקש את אשר לכם, אלא אתכם. הלא הבנים אינם חיבים לאצר אוצרות להוריהם, אלא ההורים לבניהם. 15 ואני בשמחה אתן גם את מה שיש לי וגם את עצמי למען נפשותיכם. אם אני אוהב אתכם במדה יתרה, התאהבו אותי במדה פחותה?

16 כן, אני לא הייתי למעמסה עליכם, אך הואיל ואני איש ערמומי לכדתי אתכם בערמה! 17 הגידו לי, האם הוניתי אתכם על-ידי איש מהאנשים אשר שלחתי אליכם? 18 בקשתי מטיטוס ושלחתי אתו את האח. האם טיטוס הונה אתכם? האם לא התהלכנו לפי אותה רוח? האם לא באותה דרך?

19 זה מכבר סבורים אתם שאנחנו מגנים על עצמנו לפניכם. ובכן לפני אלהים, במשיח, אנחנו מדברים; והכל, חביבי, כדי שתבנו. 20 חושש אני שבבואי לא אמצא אתכם כלבבי, ואתם לא תמצאוני כלבבכם; שמא אמצא מריבה, קנאה, רגז, תחרות, דבה רעה, רכילות, יהירות ואנדרלמוסיה. 21 ושמא בשובי אליכם ישפילני אלהי אצלכם, ואתאבל על רבים אשר חטאו כבר ולא חזרו בתשובה על הטמאה והזנות והזמה שעשו.

פרק הבא, אגרת שאול השניה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)