פרק קודם, אגרת שאול השניה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול השניה אל הקורינתים פרק ג

ג האם נתחיל שוב לשבח את עצמנו? או שמא זקוקים אנו, כאחרים, לאגרות שבח אליכם או מכם? 2 הרי אתם אגרתנו הכתובה בלבנו, וכל אדם מכיר אותה וקורא אותה. 3 רואים בברור שאתם אגרת המשיח הנעזרת על-ידינו - כתובה לא בדיו, אלא ברוח אלהים חיים, לא על לוחות אבן, אלא על לוחות של לב בשר.

4 ובגלל המשיח יש לנו בטחון כזה באלהים. 5 לא שאנחנו בעצמנו מכשרים באפן שנחשב כאלו משהו נובע מעצמנו, אלא שכשרנו בא מאת אלהים. 6 הוא הכשיר אותנו להיות משרתים של ברית חדשה, לא של אות כתובה, אלא של הרוח; שכן האות ממיתה, אבל הרוח מחיה.

7 ואם שרות של משטר המות, החקוק אותיות באבן, נמלא כבוד עד כדי כך שבני ישראל לא יכלו להביט אל פני משה בגלל זיו פניו החולף, 8 האם שרות של משטר הרוח לא ימלא כבוד על אחת כמה וכמה? 9 הרי אם שרות ההרשעה לובש כבוד, כל שכן מרבה להתעלות בכבוד שרות ההצדקה! 10 הן אפלו מה שלבש כבוד, כבודו היה לאין בגלל הכבוד הנעלה יותר. 11 ואם מה שבטל לבש כבוד, הבלתי חולף נכבד על אחת כמה וכמה!

12 לכן בהיות לנו תקוה כזאת, יתר עז לנו. 13 ואין אנו כמשה ששם מסוה על פניו כדי שבני ישראל לא יתבוננו אל קץ הדבר המתבטל. 14 ברם לבותיהם קהו, כי עד היום הזה בקראם בברית הישנה נשאר אותו המסוה בלתי מסלק, שכן במשיח הוא מתבטל. 15 עד היום הזה, כאשר הם קוראים את דברי משה, המסוה מנח על לבם. 16 אך כאשר יפנה לבם אל יהוה יוסר המסוה. 17 יהוה הוא הרוח ובאשר רוח יהוה שם החרות. 18 אבל אנחנו כלנו בפנים מגלים רואים במראה את כבוד יהוה ונהפכים לאותו צלם, מכבוד אל כבוד, כמו מיד יהוה - הרוח.

פרק הבא, אגרת שאול השניה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)