פרק קודם, אגרת שאול השניה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול השניה אל הקורינתים פרק ד

ד השרות הזה הפקד בידינו כפי שגם רחמנו. לכן אין אנו מתיאשים. 2 סלקנו ידינו ממעשי הסתר המבישים; אין אנו הולכים בדרכי מרמה ואיננו מסלפים את דבר אלהים, אלא מגלים אנו את האמת ובכך אנו ממליצים על עצמנו לפני מצפונו של כל אדם לנגד עיני אלהים. 3 אך אם נסתרת בשורתנו, נסתרת היא לאובדים. 4 אל העולם הזה עור את שכלם של הבלתי מאמינים לבל יזרח עליהם אור הבשורה של כבוד המשיח אשר הוא צלם האלהים. 5 הרי לא על עצמנו אנו מכריזים, אלא על המשיח ישוע כאדון, ואלו על עצמנו כעל עבדיכם למען ישוע. 6 האלהים האומר "יופע אור מחשך" הוא הגיה אור בלבנו להאיר דעת על-אודות כבוד אלהים אשר בפניו של המשיח.

7 ברם האוצר הזה נתון לנו בכלי חרס, כדי שיהיה הכח הנשגב מאת אלהים ולא מידינו אנו. 8 נלחצים אנחנו מכל עבר, אך איננו רצוצים; נבוכים, אך לא נואשים; 9 נרדפים, אך לא נטושים; משלכים ארצה, אך לא נשמדים. 10 ותמיד נושאים אנו בגוף את מות ישוע, כדי שגם חיי ישוע יתגלו בגופנו; 11 כי אנחנו החיים נמסרים תמיד למות בעבור ישוע, כדי שגם חיי ישוע יתגלו בבשרנו בן-התמותה. 12 לפיכך בנו פועל המות , ובכם - החיים.

13 אבל יש לנו אותה רוח של אמונה, ככתוב "האמנתי כי אדבר", ואמנם אנחנו מאמינים ולכן גם מדברים; 14 בידענו כי הוא אשר הקים לתחיה את האדון ישוע, יקים גם אותנו עם ישוע ויציגנו עמכם. 15 אכן הכל למענכם, וכך בשל החסד ששפע בגלל הרבים תרבה ההודיה לכבוד אלהים. 16 לכן אין אנו מתיאשים, ואף על פי שהאדם החיצוני שלנו הולך ובלה, האדם הפנימי שלנו מתחדש יום יום. 17 הן צרתנו הקלה של הרגע מכינה לנו כבוד עולמים גדול ורב עד מאד. 18 ואין אנו צופים אל הדברים הנראים, אלא אל אשר אינם נראים; כי הדברים הנראים לשעה הם, אבל הבלתי נראים - לעולמים.

פרק הבא, אגרת שאול השניה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)