פרק קודם, אגרת שאול השניה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול השניה אל הקורינתים פרק ה

ה אנו יודעים שאם יהרס בית משכננו הארצי, יש לנו בנין מאת אלהים, בית שאינו מעשה ידים והוא בשמים לעולמים. 2 הן בזה, במשכננו הארצי, נאנחים אנו ועזים כסופינו ללבש גם את ביתנו אשר מן השמים - 3 אם אמנם נמצא עוד לבושים ולא ערמים - 4 כי גם בהיותנו במשכננו כעת, נאנחים אנו מכבד המשא; שהרי איננו חפצים להתפשט, אלא להוסיף לבוש באפן שהכפוף למות יבלע על-ידי החיים. 5 ואלהים הוא אשר הכין אותנו לכך ונתן לנו את ערבון הרוח.

6 על כן מלאי בטחון אנו בכל עת ויודעים כי בהמצאנו בגוף רחוקים אנו מן האדון, 7 שכן על-פי אמונה אנחנו מתהלכים ולא על-פי מראה עינים. 8 ואולם מלאי בטחון אנו ומעדיפים לצאת ממשכן הגוף ולבוא הביתה אל האדון. 9 לכן גם שואפים אנו להיות רצויים לפניו, בין שאנו במשכננו בין שאנו מחוצה לו, 10 כי כלנו חיבים להראות לפני כס המשפט של המשיח, למען יקבל כל אחד כפי המעשים שעשה בעת היותו בגוף, אם טוב ואם רע. 11 מתוך הכרת יראת אדני אנחנו מדברים על לב בני אדם כדי לשכנעם. גלויים אנו לאלהים, ואני מקוה שאנחנו גלויים גם לעיני מצפונכם. 12 אין אנו שוב משבחים את עצמנו לפניכם, אלא נותנים בידכם סבה להתגאות בנו, כדי שיהיה לכם מה להציב נגד האנשים המתגאים במראה פנים ולא במה שבלב. 13 ואם יצאנו מדעתנו, הרי זה למען אלהים; ואם מפכחים אנו, הרי זה למענכם; 14 שכן אהבת המשיח דוחקת בנו, בהכירנו שאחד מת בעד הכל, לכן הכל מתו. 15 ובעד הכל הוא מת, כדי שאלה החיים לא יחיו עוד למען עצמם, אלא למען זה אשר מת וקם בעדם. 16 על כן מעתה אין אנו מכירים איש על-פי ראות אנושית; וגם אם הכרנו את המשיח על-פי ראות אנושית, הרי כעת איננו מכירים אותו עוד באפן כזה. 17 על כן מי שנמצא במשיח הוא בריאה חדשה. הישנות עברו; הנה נהיו חדשות. 18 והכל מאת האלהים שרצה אותנו אליו על-ידי המשיח, ומסר לנו את שרות הרצוי. 19 כלומר: אלהים היה במשיח מרצה את העולם אל עצמו מבלי לחשב להם את עוונותיהם, והוא שם בנו את דבר הרצוי. 20 לכן שגרירי המשיח אנו ואלהים כמו מפציר באמצעותנו. ובכן מפצירים אנו בשם המשיח: התרצו נא לאלהים! 21 את זה אשר לא ידע חטאת עשה לחטאת בעדנו, כדי שאנו נלבש את הצדקה של אלהים בו.

פרק הבא, אגרת שאול השניה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)