פרק קודם, אגרת שאול השניה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול השניה אל הקורינתים פרק ו

ו כיון שאנחנו שתפים לפעלו, אנו גם מבקשים מכם: אל נא תקבלו לריק את חסד אלהים. 2 הן הוא אומר: "בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך." הנה עתה עת רצון, הנה עתה יום ישועה. 3 אין אנו שמים מכשול בשום דבר, פן יהיה שרותנו לשמצה. 4 אדרבא, בכל דבר אנחנו מציגים את עצמנו כמשרתי אלהים: ברב סבלנות, בצרות, במחסור, במצוקות, במכות, 5 בבתי כלא, במהומות, בעמל, בלילות ללא שנה, בצומות, 6 בטהרה, בדעת, בארך רוח, בנדיבות לב, ברוח הקדש, באהבה אמתית, 7 בדבור אמת, בגבורת אלהים, בנשק הצדק שבימיננו ובשמאלנו, 8 בכבוד ובקלון, בשם רע ובשם טוב; כאלו מתעים, אך אנו נאמנים; 9 כאלו בלתי מכרים, אך אנו מכרים; כמתים והנה אנו חיים; כנענשים ולא מומתים; 10 כנעצבים, אך שמחים תמיד; כעניים, אך מעשירים את הרבים; כחסרי כל ועם זאת יש לנו הכל.

11 קורינתים, דברנו אליכם בכנות ונהגנו ברחב לב. 12 לא צר לכם המקום בלבבנו; בלבבכם צר המקום. 13 השיבו את אותו הגמול - כאל בני אני מדבר - והתנהגו ברחב לב גם אתם. 14 אל תרתמו לעל אחד עם הבלתי מאמינים; כי איזו שתפות לצדקה עם עולה? ומה רעות יש לאור עם חשך? 15 מה הסכמה יש למשיח עם בליעל? או מה חלק למאמין עם מי שאינו מאמין? 16 ומה קשר יש להיכל אלהים עם אלילים? הן אנחנו היכל אלהים חיים, כפי שאמר אלהים:
"ושכנתי בתוכם"; "והתהלכתי בתוככם";
"והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם."

17 על כן "צאו מתוכם והברו, נאם יהוה,
וטמא אל-תגעו"; ואני אקבל אתכם.

18 והייתי לכם לאב ואתם תהיו לי לבנים ולבנות,
נאם יהוה צבאות.

פרק הבא, אגרת שאול השניה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)