פרק קודם, אגרת שאול השניה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול השניה אל הקורינתים פרק ח

ח ועתה, אחי, נספר לכם על חסד אלהים שהאצל בקהלות מקדוניה: 2 פעמים רבות עמדו במבחן הצרות, ומתוך שפעת שמחתם ועמק עניותם גאה עשר נדיבותם. 3 הריני מעיד כי נדבו כפי יכלתם, ויותר מכפי יכלתם, 4 ובהפצרות רבות בקשו מאתנו את הזכות להשתתף בעזרה לקדושים. 5 ולא כפי שצפינו, אלא קדם הקדישו את עצמם לאדון ואחר כך לנו, כרצון אלהים. 6 על כן בקשנו מטיטוס, כי כשם שהקדים והתחיל, כן גם ישלים בקרבכם את מעשה החסד הזה. 7 וכשם שאתם שופעים בכל - באמונה, בהטפה, בדעת, בכל שקידה, ובאהבה אשר עוררנו בכם - שפעו גם בחסד הזה.

8 אינני מדבר בדרך של פקדה, אלא שעל-ידי חריצותם של אחרים אני בוחן גם את אמתות אהבתכם. 9 הן יודעים אתם את מעשה החסד של אדוננו ישוע המשיח, שבהיותו עשיר נעשה עני למענכם, כדי שתעשירו אתם על-ידי עניותו. 10 מחוה אני את דעתי בענין זה, שכן הדבר יועיל לכם, אתם אשר לפני שנה הקדמתם והתחלתם לא רק לעשות אלא גם לרצות. 11 אבל כעת השלימו גם את המעשה, כדי שתהיה השלמת המעשה מתוך מה שמשגת ידכם, כפי שהיתה הנכונות לרצות; 12 שהרי אם קימת הנכונות, רצויה היא לפי מה שיש ביד איש, לא לפי מה שאין בידו. 13 אין זה כדי שתהיה לאחרים רוחה ולכם מחסור, אלא לשם השויון. 14 כעת השפע שלכם ימלא את מחסורם, כדי שבעת הצרך ימלא השפע שלהם את מחסורכם אתם, וכך יקים השויון, 15 כפי שכתוב: "ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר."

16 תודה לאלהים הנותן בלב טיטוס את אותה חריצות למענכם; 17 כי אכן שמע לבקשה ומתוך חריצותו היתרה הלך אליכם מרצון. 18 יחד אתו שלחנו את האח אשר שם טוב לו בכל הקהלות על חלקו בהכרזת הבשורה. 19 ולא עוד אלא שהקהלות בחרו בו להיות חברנו למסע בהבאת התרומה הזאת, שרות שאנו עושים לכבוד האדון מתוך נכונותנו אנו. 20 ואנחנו נשמרים מלתת לאיש פתחון פה נגדנו על-דבר התרומות הרבות שאנו מפקדים עליהן; 21 שכן נותנים אנו דעתנו לנהג בישר לא רק לפני האדון, אלא גם לפני בני אדם. 22 שלחנו אתם את אחינו אשר פעמים רבות ובדברים רבים הוכחה לנו חריצותו, ועתה חריצותו רבה עוד יותר בגלל האמון הרב שהוא נותן בכם. 23 אשר לטיטוס, שתפי הוא ועובד אתי למענכם. אשר לאחינו, שליחי הקהלות הם לתפארת המשיח. 24 על כן, לעיני הקהלות, הראו להם את אהבתכם והוכיחו את צדקת גאותנו בכם.

פרק הבא, אגרת שאול השניה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)