אגרת שאול השניה אל הקורינתים, אגרת שאול אל הגלטים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול אל הגלטים פרק א

א מאת שאול - שליח שאינו מטעם בני אדם אף לא נתמנה על-ידי אדם, אלא על-ידי ישוע המשיח ואלהים האב שהקימו מן המתים - 2 ומאת כל האחים אשר אתי, אל קהלות גלטיה: 3 חסד ושלום לכם מאת האלהים אבינו ומאת אדוננו ישוע המשיח 4 שנתן את עצמו על חטאינו כדי לחלצנו מן העולם הרע הזה, כרצון אלהים אבינו. 5 לאלהים הכבוד לעולמי עולמים. אמן. 6 מתפלא אני שכל כך מהר אתם סרים ממי שקרא אתכם בחסד המשיח ועוברים אל בשורה אחרת. 7 ואין אחרת, אלא שיש כמה אנשים המבלבלים אתכם וחפצים לעות את בשורת המשיח. 8 אך אם מישהו, אפלו אנחנו או מלאך מן השמים, יבשר לכם בשורה שונה מזו שבשרנו לכם, חרם יהיה! 9 אני חוזר ואומר מה שאמרנו קדם לכן: אם מישהו ישמיע לכם בשורה שונה מזו שקבלתם, חרם יהיה!

10 האם אל בני אדם אני מתרצה כעת, או אל אלהים? האם משתדל אני למצא חן בעיני בני אדם? אלו עדין השתדלתי למצא חן בעיני בני אדם, לא הייתי עבד המשיח. 11 הריני מודיע לכם, אחי, כי הבשורה שבשרתי אינה לפי מחשבת אדם, 12 שכן לא קבלתיה מאדם אף לא למדוני אותה, אלא קבלתיה בהתגלות של ישוע המשיח.

13 הרי שמעתם על התנהגותי בעבר ביהדות, שרדפתי נמרצות את קהלת אלהים ועשיתי בה שמות 14 והתעליתי ביהדות על רבים מבני גילי אשר בעמי, משום קנאתי היתרה למסורות אבותי. 15 אבל כאשר אלהים, שהקדישני מרחם אמי וקראני בחסדו, רצה 16 לגלות בי את בנו כדי שאבשרנו בגוים, לא נועצתי אז עם בשר ודם, 17 גם לא עליתי לירושלים אל מי שהיו שליחים לפני, אלא יצאתי לערב ואחר כך חזרתי לדמשק.

18 אחרי שלש שנים עליתי לירושלים לראות את כיפא ושהיתי אצלו חמשה-עשר ימים. 19 שליח אחר לא ראיתי, אלא את יעקב אחי אדוננו. 20 ואשר לדברים שאני כותב אליכם, אלהים עד שאינני משקר. 21 אחרי כן באתי אל גלילות סוריה וקיליקיה. 22 אבל לא הייתי מכר באפן אישי בקהלות המשיח אשר ביהודה. 23 הם רק שמעו "כי האיש אשר רדף אותנו בעבר, מטיף עכשו את האמונה אשר בעבר עשה בה שמות," 24 והללו את אלהים בעבורי.

פרק הבא, אגרת שאול אל הגלטים, הברית החדשה (תרגום חדש)