פרק קודם, אגרת שאול אל הגלטים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול אל הגלטים פרק ג

ג הוי גלטים כסילים! מי אחז את עיניכם אחרי שהודיעוכם בפרוש שישוע המשיח נצלב? 2 דבר אחד רוצה אני שתודיעוני: האם בשל קיום מצוות התורה קבלתם את הרוח, או בשל שמיעה שבאמונה? 3 האם כסילים אתם כל כך? האם לאחר שהתחלתם ברוח תגיעו כעת לשלמות על-ידי הבשר? 4 האם לשוא התנסיתם בדברים רבים כל כך? האמנם לשוא? 5 המאציל עליכם את הרוח ועושה בקרבכם נפלאות, האם הוא עושה זאת בשל קיום מצוות התורה, או בשל שמיעה שבאמונה? - 6 כמו שאברהם האמין באלהים ונחשבה לו צדקה.

7 ובכן דעו כי בני האמונה הם בני אברהם. 8 והכתוב, בידעו מראש שאלהים יצדיק את הגוים על-ידי אמונה, הקדים לבשר לאברהם: "ונברכו בך כל הגוים." 9 מכאן שהמחזיקים באמונה מברכים יחד עם אברהם המאמין. 10 הנשענים על קיום מצוות התורה נתונים תחת קללה, שהרי כתוב, "ארור כל מי שלא יקים את כל הדברים הכתובים בספר התורה לעשות אותם." 11 דבר ברור הוא שאיש לא יצדק לפני אלהים על-ידי התורה, שכן צדיק באמונתו יחיה. 12 והתורה איננה נזקקת לאמונה, אלא שיעשה האדם את דבריה וחי בהם. 13 המשיח פדה אותנו מקללת התורה בכך שהיה לקללה בעדנו - שכן הכתוב אומר, "קללת אלהים תלוי על-עץ", 14 כדי שבישוע המשיח תגיע ברכת אברהם אל הגוים, למען ננחל על-ידי האמונה את הרוח המבטחת. 15 אחי, אדבר מנקדת ראות אנושית, אפלו צואה של אדם, לאחר שקבלה תקף, איש אינו יכול לבטלה או להוסיף עליה. 16 והנה ההבטחות נאמרו לאברהם, ולזרעו. לא נאמר "לזרעיך", כמו על רבים, אלא "לזרעך", כמו על יחיד, והוא המשיח. 17 הריני אומר זאת: ברית אשר אלהים כרת מקדם, התורה שנתנה אחרי ארבע מאות ושלושים שנה לא תוכל להפר אותה ולבטל את ההבטחה; 18 שהרי אם הנחלה היא מן התורה, אזי איננה מבססת עוד על ההבטחה. אבל בהבטחה העניק אלהים לאברהם את הנחלה. 19 אם כן לשם מה התורה? היא נוספה בגלל העברות, עד כי יבוא הזרע אשר לו מכונת ההבטחה. התורה נמסרה באמצעות מלאכים בידי מתוך. 20 המתוך איננו של אחד ואלהים הוא אחד. 21 האם מכאן שהתורה נוגדת את הבטחות אלהים? חלילה! שכן אלו נתנה תורה שביכלתה לתת חיים, כי אז באמת היה אפשר להצדק על-ידי התורה. 22 אבל המקרא הסגיר את הכל ביד החטא, כדי שעל סמך אמונת ישוע המשיח תנתן ההבטחה למאמינים.

23 לפני בוא האמונה נשמרנו תחת יד התורה, כלואים היינו לקראת האמונה העתידה להגלות. 24 לפיכך היתה התורה אומנת המדריכה אותנו אל המשיח, למען נצדק על-ידי אמונה. 25 אבל לאחר בוא האמונה איננו נתונים עוד למרות האומנת.

26 כלכם בנים-לאלהים על-ידי האמונה במשיח ישוע; 27 כי כלכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח; 28 אין יהודי אף לא גוי, אין עבד אף לא בן חורין, לא זכר אף לא נקבה, משום שכלכם אחד במשיח ישוע. 29 ואם אתם שיכים למשיח, אזי זרע אברהם אתם ויורשים על-פי ההבטחה.

פרק הבא, אגרת שאול אל הגלטים, הברית החדשה (תרגום חדש)