פרק קודם, אגרת שאול אל הגלטים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול אל הגלטים פרק ה

ה המשיח שחרר אותנו אלי חרות, לכן עמדו ואל תכנעו שוב לעל העבדות. 2 אני, שאול, אומר לכם שאם תמולו, לא יועיל לכם המשיח. 3 אני חוזר ומעיד בכל איש אשר ימול, כי חובה עליו לשמר את כל התורה. 4 אתם המבקשים להצדק בתורה נתקתם מן המשיח, נשמטתם מן החסד. 5 ואנחנו, ברוח, על-יסוד אמונה, מיחלים לתקוה, פרי הצדקתנו; 6 שכן במשיח ישוע אין חשיבות לא למילה ולא לערלה, אלא לאמונה הפועלת בדרך אהבה.

7 מרוצתכם היתה טובה; מי הניא אתכם מלצית לאמת? 8 פתוי זה אינו מאת הקורא אתכם. 9 מעט שאור מחמיץ את כל הבצק. 10 אני בוטח באדון בנוגע אליכם שלא תעלה על לבכם שום מחשבה זרה. ומי שעוכר אתכם ישא את עוונו, יהיה האיש מי שיהיה. 11 ואני, אחי, אם אני עדין מטיף בעד המילה, מדוע זה מוסיפים לרדף אותי? אלו הטפתי כך, היה מתבטל מכשול הצלב. 12 מי יתן ויכרתו המתעים אתכם!

13 אחי, לחרות נקראתם, רק שלא תהא החרות אמצעי בידי הבשר, אלא שרתו איש את רעהו באהבה. 14 הרי כל התורה כלולה במאמר אחד - "ואהבת לרעך כמוך." 15 אך אם אתם נושכים וטורפים זה את זה, כי אז תשמדו איש ביד רעהו. 16 אומר אני לכם; התהלכו בדרך הרוח ולא תמלאו את תאוות הבשר; 17 כי הבשר מתאוה למה שבנגוד לרוח, והרוח מתנגדת לבשר; שניהם מתנגדים זה לזה ולכן אינכם יכולים לעשות את מה שברצונכם. 18 אבל אם הרוח מנהיגה אתכם, אזי אינכם כפופים לתורה. 19 מעשי הבשר גלויים ואלה הם: נאוף וזנות, טמאה, זמה, 20 עבודת אלילים, כשוף, שנאה, מדון, צרות עין, כעס, מריבה, מחלוקות, כתות, 21 קנאה, שכרות, הוללות וכדומה. אומר אני לכם מראש מה שכבר אמרתי: עושי מעשים כאלה לא יירשו את מלכות האלהים.

22 לעמת זאת, פרי הרוח הוא אהבה, שמחה, שלום, ארך רוח, נדיבות, טוב לב, נאמנות, 23 ענוה, רסון עצמי - על מדות כאלה אין תורה חלה. 24 האנשים השיכים למשיח צלבו את בשרם עם תשוקותיו ותאוותיו. 25 אם חיינו מן הרוח, הבה גם נתהלך על-פי הרוח. 26 אל נא נהיה שואפי כבוד שוא, המתגרים ומקנאים איש ברעהו.

פרק הבא, אגרת שאול אל הגלטים, הברית החדשה (תרגום חדש)