פרק קודם, הבשורה על-פי לוקס, הברית החדשה (תרגום חדש)

הבשורה על-פי לוקס פרק יז

יז בדברו אל תלמידיו אמר: "אי אפשר שלא יבואו המכשולים, אבל אוי לאיש אשר דרכו יבואו. 2 מוטב לו שתתלה אבן רחים על צוארו וישלך לתוך הים מאשר יכשיל אחד מהקטנים האלה. 3 השמרו לכם. אם יחטא אחיך הוכח אותו, ואם יתחרט סלח לו. 4 וגם אם שבע פעמים ביום יחטא לך ושבע פעמים יפנה אליך לאמר, 'אני מתחרט' - סלח לו."

5 אמרו השליחים לאדון: "הוסף לנו אמונה." 6 השיב האדון: "לו היתה לכם אמונה כגרגיר החרדל ואמרתם אל השקמה הזאת 'העקרי והנטעי בים!' - היא היתה נשמעת לכם."

7 "מי מכם, שיש לו עבד חורש או רועה, יאמר לעבד לאחר שובו מן השדה, 'בוא הנה מיד והסב אל השלחן'? 8 האם לא יאמר לו, 'הכן לי ארוחת ערב, חגר מתניך ושרתני עד שאגמר לאכל ולשתות. אחרי כן תאכל ותשתה אתה'? 9 האם יהיה אסיר תודה לעבד על שעשה את אשר צוה? 10 כן גם אתם, לאחר עשותכם את כל שצויתם, אמרו: 'עבדים אנחנו ותו לא, עשינו מה שמחובתנו לעשות'." 11 בלכתו לירושלים עבר בשומרון ובגליל. 12 כשנכנס לכפר אחד באו לקראתו עשרה אנשים מצרעים. הם נעמדו מרחוק 13 וקראו בקול רם: "ישוע אדוננו, רחם נא עלינו!"

14 כראותו אותם אמר להם: "לכו והראו אל הכהנים." הם הלכו ובהיותם בדרך נטהרו. 15 אחד מהם, כאשר ראה כי נרפא, חזר כשהוא מהלל את אלהים בקול גדול, 16 נפל על פניו לרגלי ישוע והודה לו. אותו האיש היה שומרוני. 17 השיב ישוע ואמר: "הלא טהרו העשרה, והיכן התשעה? 18 כלום לא נמצא מי שישוב לתת כבוד לאלהים זולתי בן-נכר זה?" 19 ואליו אמר: "קום ולך. אמונתך הושיעה אותך." 20 כאשר שאלוהו הפרושים מתי תבוא מלכות אלהים השיב להם: "מלכות אלהים איננה באה בנגלות. 21 אף לא יאמרו 'הנה פה' או 'הנה שם היא', כי הנה מלכות אלהים בקרבכם היא."

22 אמר לתלמידיו: "יבואו ימים ותשתוקקו לראות יום אחד מימות בן-האדם ולא תראו. 23 ויאמרו לכם 'הנה שם' או 'הנה פה!' אל תלכו ואל תרוצו אחריהם. 24 כי כברק המבריק תחת השמים ומאיר עד קצה השמים, כן יהיה בן-האדם ביומו. 25 אך תחלה עליו לסבל רבות ולהדחות על-ידי הדור הזה. 26 וכמו שהיה בימי נח כן יהיה גם בימי בן-האדם: 27 אכלו, שתו, התחתנו, עד היום שנכנס נח לתבה ובא המבול והשמיד את הכל. 28 וכמו שהיה בימי לוט - אכלו ושתו, קנו ומכרו, נטעו ובנו, 29 אך ביום שיצא לוט מסדום המטרו אש וגפרית מן השמים והשמידו את הכל - 30 כך יהיה ביום שיתגלה בן-האדם. 31 מי שיהיה ביום ההוא על הגג וחפציו בבית אל ירד לקחת אותם; כמו כן מי שבשדה אל יפנה לאחור. 32 זכרו את אשת לוט. 33 המבקש להציל את נפשו יאבדנה, ומי שיאבד אותה יצילנה. 34 אומר אני לכם, בלילה ההוא יהיו שנים במטה אחת; אחד ילקח והשני יעזב. 35 שתי נשים תהיינה טוחנות יחדיו; אחת תלקח והשניה תעזב."

37 הם הגיבו ושאלו אותו: "איפה, אדוננו?"
השיב להם: "היכן שהגוף, שם גם יתקבצו הנשרים."

פרק הבא, הבשורה על-פי לוקס, הברית החדשה (תרגום חדש)