פרק קודם, הבשורה על-פי לוקס, הברית החדשה (תרגום חדש)

הבשורה על-פי לוקס פרק יח

יח הוא ספר להם משל, להראות כי עליהם להתפלל תמיד ולא לרפות." 2 שופט היה בעיר אחת; את אלהים לא ירא ובאדם לא התחשב. 3 ובאותה עיר היתה אלמנה שנהגה לבוא אליו ולומר, 'שפטני נא מאיש ריבי.' 4 זמן מה סרב, אבל אחרי כן אמר בלבו, 'אף שאינני ירא את אלהים ובאדם אינני מתחשב, 5 הרי מפני שהאלמנה הזאת מציקה לי אעשה את משפטה, שאם לא כן תבוא תמיד ותיגע אותי'."

6 הוסיף האדון ואמר: "שמעו מה שאומר השופט הרשע. 7 והאלהים, האם לא יעשה את משפט בחיריו הקוראים אליו יומם ולילה? האם יתמהמה בענינם? 8 אני אומר לכם שיעשה את משפטם מהר. אך כאשר יבוא בן-האדם, הימצא את האמונה עלי אדמות?" 9 ולכמה אנשים, שבטחו בעצמם כי צדיקים הם ובזו לאחרים, ספר את המשל הזה: 10 "שני אנשים עלו אל בית המקדש להתפלל; אחד פרוש והשני מוכס. 11 עמד הפרוש לבדו והתפלל, 'אלהים, אני מודה לך שאינני כשאר האנשים - גזלנים, רשעים, נואפים, ואף לא כמוכס הזה. 12 אני צם פעמים בשבוע, אני נותן מעשר מכל מה שאני מרויח.' 13 ואלו המוכס, שעמד מרחוק, אף לא רצה לשאת את עיניו לשמים, אלא טפח על לבו ואמר, 'אלהים, רחם נא עלי, על איש חוטא.' 14 אומר אני לכם, האיש הזה ירד אל ביתו נצדק יותר מהאיש ההוא; כי כל המרומם את עצמו ישפל, והמשפיל את עצמו ירומם." 15 הביאו אליו גם את הילדים הקטנים כדי שיגע בהם. כשראו זאת התלמידים גערו בהם. 16 אולם ישוע קרא אליו את הילדים ואמר: "הניחו לילדים לבוא אלי ואל תמנעו בעדם, כי לכאלה מלכות האלהים. 17 אמן. אומר אני לכם, כל מי שאיננו מקבל את מלכות האלהים כילד לא יכנס לתוכה." 18 נכבד אחד פנה אליו ושאל: "רבי הטוב, מה עלי לעשות כדי לרשת חיי עולם?"

19 אמר לו ישוע: "מדוע אתה אומר לי 'טוב'? אין טוב כי אם אחד והוא האלהים. 20 את המצוות אתה יודע: 'לא תנאף, לא תרצח, לא תגנב, לא תענה ברעך עד שקר, כבד את אביך ואת אמך'."

21 השיב האיש: "את כל אלה שמרתי מנעורי."

22 שמע ישוע ואמר: "עוד דבר אחד חסר לך. מכר את כל אשר לך וחלק לעניים, ויהיה לך אוצר בשמים; אחר כך בוא ולך אחרי." 23 אך כשמעו זאת התעצב עצב רב, כי עשיר היה עד מאד.

24 כשראה ישוע כי התעצב, אמר: "באיזה קשי נכנסים בעלי נכסים למלכות האלהים! 25 נקל לגמל לעבר דרך נקב מחט מהכנס עשיר אל מלכות האלהים."

26 שאלו השומעים: "ומי יכול להושע?" 27 ענה ישוע ואמר: "מה שנבצר מבני אדם הוא ביכלתו של אלהים."

28 אמר כיפא: "הן אנחנו עזבנו את אשר לנו והלכנו אחריך."

29 השיב להם ישוע: "אמן. אומר אני לכם, אין איש אשר עזב בית או אשה או אחים או הורים או ילדים למען מלכות האלהים - 30 שלא יקבל כפל כפלים בזמן הזה, וחיי עולם בעולם הבא." 31 הוא לקח אתו את השנים-עשר ואמר להם: "הנה אנחנו עולים לירושלים וכל מה שנכתב בידי הנביאים על בן-האדם יתקים; 32 הוא ימסר לגוים והם יהתלו בו, גם יתעללו בו וירקו עליו, 33 ולאחר שילקו אותו יהרגוהו, וביום השלישי יקום." 34 אבל הם לא הבינו דבר מן הדברים האלה; המלים האלה נסתרו מהם והם לא ידעו במה מדבר. 35 הוא התקרב אל יריחו, ובאותה עת היה איש עור יושב על-יד הדרך ומבקש נדבות. 36 כששמע העור את העם עוברים שאל לדעת מה הדבר. 37 השיבו לו: "ישוע מנצרת עובר." 38 אז החל לצעק: "ישוע בן-דוד, רחם עלי!" 39 ההולכים לפניו גערו בו להשתיקו, אך הוא הרבה עוד יותר לצעק, "בן-דוד, רחם עלי!" 40 ישוע נעצר וצוה להביאו אליו. כאשר התקרב שאל אותו: 41 "מה אתה רוצה שאעשה לך?"
השיב: "אדוני, שאראה".

42 אמר לו ישוע: "ראה! אמונתך הושיעה אותך." 43 מיד ראה והלך אחריו כשהוא משבח את אלהים, וכל העם כראותם זאת הודו לאלהים.

פרק הבא, הבשורה על-פי לוקס, הברית החדשה (תרגום חדש)