פרק קודם, הבשורה על-פי לוקס, הברית החדשה (תרגום חדש)

הבשורה על-פי לוקס פרק ד

ד בהיותו מלא רוח הקדש שב ישוע מן הירדן, והרוח הובילה אותו במדבר 2 במשך ארבעים יום כשהשטן מנסה אותו. באותם ימים לא אכל מאומה, וכאשר הגיעו לקצם היה רעב. 3 אמר לו השטן: "אם בן-האלהים אתה, צוה על האבן הזאת שתהא ללחם." 4 השיב לו ישוע: "הן כתוב, 'כי לא על-הלחם לבדו יחיה האדם'."

5 העלה אותו השטן אל מקום גבוה והראה לו ברגע אחד את כל ממלכות תבל. 6 אמר לו השטן: "לך אתן את כל השלטון הזה וגם את כבוד הממלכות האלה; כי לי נמסר השלטון, ואני נותן אותו לכל מי שאני רוצה. 7 לכן אם תשתחוה לפני, לך יהיה הכל."

8 השיב לו ישוע: "כתוב, 'ליהוה אלהיך תשתחוה ואתו לבדו תעבד'."

9 הביא אותו לירושלים, העמידו על פנת גג בית המקדש ואמר לו: "אם בן-האלהים אתה, השלך עצמך מכאן למטה, 10 שהרי כתוב, כי מלאכיו יצוה-לך לשמרך 11 על-כפים ישאונך פן-תגף באבן רגלך'."

12 השיב לו ישוע: "הלא נאמר 'לא תנסה את-יהוה אלהיך'."

13 לאחר שגמר השטן את כל נסיונותיו סר מעליו עד לעת מועד. 14 וישוע חזר בגבורת הרוח אל הגליל ושמעו יצא בכל האזור. 15 הוא למד בבתי הכנסת והכל שבחו אותו.

16 הוא בא אל העיר נצרת, העיר אשר גדל בה, וביום השבת הלך כמנהגו לבית הכנסת וקם לקרא. 17 כאשר נתנו לו את מגלת ספר ישעיהו הנביא, פתח את המגלה ומצא את המקום שכתוב בו:

18 "רוח אדני עלי,
יען משח אתי לבשר ענוים.
שלחני לקרא לשבויים דרור,
ולעורים פקח-קוח;
לשלח רצוצים חפשים,

19 לקרא שנת רצון ליהוה."

20 לאחר שגלל את המגלה, החזירה לגבאי והתישב. עיני כל הנוכחים היו נשואות אליו 21 והוא החל לדבר אליהם ואמר: "היום נתמלא הכתוב הזה באזניכם." 22 כלם דברו טובות עליו והתפלאו על דברי החן שיצאו מפיו. אמרו: "האם הוא לא בן יוסף?"

23 אמר להם: "אין ספק שתאמרו לי את הפתגם הזה, 'רופא, רפא את עצמך!' כל הדברים ששמענו כי נעשו בכפר נחום עשה גם פה, בעירך'." 24 הוסיף ואמר: "אמן אומר אני לכם, אין נביא בעירו. 25 ואמת אני אומר לכם: אלמנות רבות היו בישראל בימי אליהו, בעת שנעצרו השמים שלוש שנים וששה חדשים ורעב גדול היה בכל הארץ, 26 אך אליהו לא נשלח אל אחת מהן כי אם אל אשה אלמנה בצרפת שבחבל צידון. 27 מצרעים רבים היו בישראל בימי אלישע הנביא ולא טהר אחד מהם מלבד נעמן הארמי."

28 כל הנוכחים בבית הכנסת נתמלאו כעס בשמעם את הדברים האלה. 29 הם קמו והוציאו אותו אל מחוץ לעיר, והובילוהו אל ההר אשר עירם בנויה עליו, כדי להשליכו למטה. 30 אך הוא עבר ביניהם והלך לו. 31 הוא ירד אל העיר הגלילית כפר נחום ולמדם בשבתות. 32 שומעיו השתוממו על תורתו, כי בסמכות דבר את דברו. 33 אותה שעה היה בבית הכנסת איש ובו רוח שד טמא, והאיש צעק בקול גדול: 34 "אהה, מה לנו ולך, ישוע מנצרת? האם באת להשמידנו? אני יודע מי אתה - קדוש האלהים!"

35 גער בו ישוע ואמר: "שתק וצא ממנו!" השד הפיל אותו ארצה בין הנוכחים ויצא ממנו מבלי להזיק לו. 36 הכל נדהמו ואמרו זה אל זה: "מה הדבר הזה? בסמכות ובכח הוא מצוה על הרוחות הטמאות והן יוצאות!" 37 השמועה עליו יצאה בכל האזור מסביב. 38 אחרי צאתו מבית הכנסת נכנס לביתו של שמעון. חותנת שמעון סבלה מחם גבוה והם בקשו ממנו למענה. 39 הוא נעמד לידה, גער בחם והחם הרפה ממנה. מיד קמה ושרתה אותם. 40 עם שקיעת השמש, כל האנשים אשר היו להם חולים במחלות למיניהן הביאו אותם אליו. הוא שם את ידיו על כל אחד מהם ורפא אותם. 41 מרבים יצאו שדים כשהם קוראים "אתה הוא בן-האלהים!" אך הוא גער בהם ולא הניח להם לדבר, כי ידעו שהוא המשיח. 42 עם אור הבקר יצא והלך למקום בודד והמוני העם חפשו אותו. הם באו אליו ונסו לעכבו כדי שלא ילך מאתם, 43 אך הוא אמר להם: "גם לערים אחרות עלי לבשר את מלכות האלהים, כי לכך נשלחתי." 44 והוא היה מבשר בבתי הכנסת אשר בגליל.

פרק הבא, הבשורה על-פי לוקס, הברית החדשה (תרגום חדש)