הבשורה על-פי יוחנן, מעשי השליחים, הברית החדשה (תרגום חדש)

מעשי השליחים פרק א

א תיאופילוס, בחבור הראשון כתבתי על כל מה שישוע עשה ולמד מתחלה 2 ועד יום הלקחו למרום לאחר שמסר הוראות, לפי רוח הקדש, לשליחים אשר בחר בהם; 3 לפניהם הוא הופיע חי בהוכחות רבות, אחרי ענותו, ובמשך ארבעים יום נראה אליהם ודבר אתם על מלכות האלהים. 4 כאשר היה בחברתם צוה עליהם: "אל תעזבו את ירושלים, כי אם חכו לקיום הבטחת האב אשר שמעתם אותה מפי; 5 כי יוחנן הטביל במים, אבל אתם תטבלו ברוח הקדש בעוד ימים לא רבים." 6 שאלו אותו הנאספים: "אדוננו, האם בזמן הזה תשיב את המלכות לישראל?"

7 ענה להם: "לא לכם לדעת עתים וזמנים שקבע האב בסמכותו שלו. 8 אבל בבוא עליכם רוח הקדש תקבלו כח ותהיו עדי הן בירושלים והן בכל יהודה ושומרון, עד קצה הארץ."

9 אחרי שאמר את הדברים האלה נשא מעליהם בעודם מסתכלים, וענן נטל אותו מנגד עיניהם. 10 עודם מביטים השמימה בעליתו, והנה שני אנשים לבושי לבן נצבו לידם 11 ואמרו: "אנשי הגליל, למה אתם עומדים ומסתכלים אל השמים? ישוע זה אשר נשא מעליכם השמימה - בוא יבוא באותו אפן שראיתם אותו עולה לשמים." 12 אחרי כן שבו לירושלים מהר הזיתים, הקרוב לירושלים כדרך תחום שבת. 13 באו כיפא ויוחנן ויעקב, אנדרי ופיליפוס ותאמא, בר-תלמי ומתי ויעקב בן-חלפי, שמעון הקנאי ויהודה בן-יעקב, ועלו אל העליה - המקום שנהגו לשהות בו. 14 כל אלה התמידו בלב אחד בתפלה, הם והנשים ומרים אם ישוע ואחיו.

15 באותם ימים קם כיפא בין האחים - מספר האנשים שנקהלו יחד היה כמאה ועשרים - ואמר: 16 "אנשים אחים, צריך היה שיתקים הכתוב אשר רוח הקדש דברה מקדם בפי דוד על יהודה, זה שנהיה המוביל של תופסי ישוע. 17 הוא נמנה אתנו וקבל חלק בשרות הזה. 18 והנה קנה לו שדה בשכר הרשע ובנפלו נבקעה בטנו וכל מעיו נשפכו החוצה 19 -הדבר הזה נודע לכל יושבי ירושלים ולפיכך נקרא אותו שדה בלשונם 'חקל דמא', שפרושו שדה הדם - 20 שהרי כתוב בספר תהלים, 'תהי-טירתו נשמה ואל-יהי בה יושב', וגם 'פקדתו יקח אחר'. 21 על כן צריך שאחד מן האנשים אשר נלוו אלינו בכל העת אשר האדון ישוע בא ויצא בתוכנו, 22 החל מטבילת יוחנן עד יום הנשאו מאתנו, יהיה עד אתנו על תחיתו."

23 הם העמידו שנים, את יוסף הנקרא בר-שבא והמכנה גם יוסטוס, ואת מתתיה. 24 התפללו ואמרו: "אתה אדני היודע כל הלבבות, הראה נא מי הוא האחד מן השנים שבחרת בו 25 לקחת את מקום השרות הזה והשליחות אשר סטה ממנה יהודה בלכתו אל מקומו שלו." 26 נתנו להם גורלות; הגורל נפל על מתתיה והוא נספח אל אחד-עשר השליחים.

פרק הבא, מעשי השליחים, הברית החדשה (תרגום חדש)