פרק קודם, מעשי השליחים, הברית החדשה (תרגום חדש)

מעשי השליחים פרק ג

ג כיפא ויוחנן היו בדרכם אל בית המקדש בעת תפלת מנחה, בשעה שלוש אחרי הצהרים. 2 ואיש אחד, פסח מבטן אמו, נשא לשם; מדי יום ביומו היו מניחים אותו ליד שער בית המקדש, השער המכנה "מהדר", לבקש נדבות מן הבאים אל בית המקדש. 3 כראותו את כיפא ואת יוחנן עומדים להכנס לבית המקדש, בקש מהם נדבה. 4 נעץ בו כיפא את עיניו, וכן עשה גם יוחנן, ואמר: "הבט אלינו!" 5 הוא הסתכל אליהם בקוותו לקבל מהם משהו, 6 אלא שכיפא אמר: "כסף וזהב אין לי, אבל את מה שיש לי, את זה אתן לך: בשם ישוע המשיח מנצרת - התהלך!" 7 הוא החזיק בידו הימנית והקים אותו, ופתאום התחזקו רגליו וקרסליו. 8 קפץ האיש ועמד על רגליו. מיד הלך ונכנס אתם לבית המקדש כשהוא מהלך ומקפץ ומהלל את אלהים. 9 ראוהו כל האנשים מתהלך ומשבח את אלהים, 10 והכירו שזה הוא אשר היה יושב לבקש נדבות בשער המהדר של בית המקדש; נתמלאו תמהון ותדהמה על מה שקרה לו. 11 האיש לא הרפה מכיפא ויוחנן, ואז רצו אליהם כל האנשים, מלאי השתוממות, באולם הנקרא "אולם שלמה". 12 ראה זאת כיפא ואמר אל העם: "אנשי ישראל, למה אתם תמהים על הדבר הזה? ומדוע אתם מסתכלים בנו כאלו בכחנו או בחסידותנו עשינו שהוא יתהלך? 13 אלהי אברהם ויצחק ויעקב, אלהי אבותינו, פאר בכבוד את עבדו ישוע אשר מסרתם אותו וכפרתם בו לפני פילטוס כאשר החליט לשלחו לחפשי. 14 אתם כפרתם בקדוש ובצדיק ובקשתם שישחרר לכם איש רוצח, 15 ואת שר החיים הרגתם - הוא אשר אלהים הקימו מן המתים ועל זאת אנחנו עדים. 16 על-סמך האמונה בשמו חזק שמו את האיש הזה אשר אתם רואים ומכירים, והאמונה בו נתנה לאיש את הרפואה השלמה הזאת לעיני כלכם. 17 ועתה, אחי, אני יודע שבבלי דעת פעלתם, כמו שפעלו מנהיגיכם. 18 אך אלהים קים בדרך זאת את אשר הודיע מקדם בפי כל הנביאים - שמשיחו יסבל. 19 לכן התחרטו ושובו בתשובה כדי שימחו חטאיכם, 20 למען יבואו ימי רוחה מלפני אדני והוא ישלח את אשר יעד לכם מקדם, את המשיח ישוע, 21 אשר צריך שיקבלו אותו השמים עד עת השבת הכל לתקונו, דבר שאלהים דבר מעולם בפי נביאיו הקדושים. 22 הן משה אמר אל אבותינו: 'נביא יקים לכם יהוה אלהיכם מקרב אחיכם, כמוני; אליו תשמעון ככל אשר ידבר אליכם. 23 והיה כל הנפש אשר לא תשמע אל הנביא ההוא ונכרתה מעמיה.' 24 וכל הנביאים משמואל ואילך, כלם דברו והודיעו על-אודות הימים האלה. 25 אתם בני הנביאים ובני הברית אשר כרת אלהים עם אבותינו באמרו אל אברהם: 'ונברכו בזרעך כל משפחות האדמה.' 26 לכם ראשונה הקים אלהים את עבדו ושלח אותו לברך אתכם, בשובכם איש איש מדרכו הרעה."

פרק הבא, מעשי השליחים, הברית החדשה (תרגום חדש)