פרק קודם, הבשורה על-פי מתי, הברית החדשה (תרגום חדש)

הבשורה על-פי מתי פרק יא

יא ישוע סים את הוראותיו לשנים-עשר תלמידיו והלך משם ללמד ולהטיף בעריהם.

2 כאשר שמע יוחנן בבית הסהר על מעשי המשיח שלח ביד תלמידיו לשאל אותו: 3 "אתה הוא אשר נועד לבוא, או נחכה לאחר?"

4 השיב ישוע ואמר להם: "לכו הגידו ליוחנן את אשר אתם שומעים ורואים: 5 עורים רואים, פסחים מהלכים, מצרעים מטהרים, חרשים שומעים, מתים קמים, עניים מתבשרים, 6 ואשרי מי שלא אהיה לו למכשול."

7 הם הלכו וישוע החל לדבר אל המון העם על-אודות יוחנן: "מה יצאתם למדבר לראות? קנה מתנועע ברוח? 8 ובכן מה יצאתם לראות? איש לבוש בגדים מעדנים? הרי הלובשים לבוש מעדן בבתי מלכים הם. 9 מה בכל זאת יצאתם לראות? נביא? כן, אני אומר לכם, אף יותר מנביא. 10 זה הוא אשר כתוב עליו, 'הנני שולח מלאכי לפניך ופנה דרכך לפניך'. 11 אמן. אומר אני לכם, לא קם בילודי אשה גדול מיוחנן המטביל, אך הקטן במלכות השמים גדול ממנו. 12 ומימי יוחנן המטביל ועד עתה מלכות השמים פורצת והפורצים אוחזים בה. 13 הן כל הנביאים והתורה עד יוחנן נבאו. 14 ואם תרצו לקבל הרי הוא אליהו העתיד לבוא. 15 מי שאזנים לו, שישמע!

16 למי אשוה את הדור הזה? דומה הוא לילדים היושבים בחצרות השוקים וקוראים אל חבריהם בקול: 17 'חללנו לכם בחלילים ולא רקדתם, קוננו לכם קינה ולא בכיתם'. 18 כי בא יוחנן, לא אכל ולא שתה, ואומרים עליו 'שד בו'. 19 בא בן-האדם והוא אוכל ושותה, ואומרים 'הנה איש זולל וסובא, ידיד המוכסים והחוטאים'. אכן, צדקתה של החכמה הוכחה במעשיה."

20 אז החל לגער בערים שהתחוללו בהן נסיו הרבים ולא חזרו בתשובה: 21 "אוי לך כורזין! אוי לך בית צידה! כי אלו נעשו בצור ובצידון הפלאות שנעשו בתוככן, הרי מכבר היו חוזרות בתשובה בשק ואפר. 22 ברם אומר אני לכן, קל יותר יהיה ביום הדין לצור ולצידון מאשר לכן. 23 ואת, כפר נחום, האם לשמים תעלי? אל שאול תרדי! כי אלו בסדום נעשו הנסים שהיו בתוכך, עומדת היתה על תלה עד היום. 24 ואולם אני אומר לך, קל יותר יהיה ביום הדין לארץ סדום מאשר לך."

25 בעת ההיא אמר ישוע: "מודה אני לך, אבי, אדון השמים והארץ, כי הסתרת את הדברים האלה מן החכמים והנבונים וגליתם לעוללים. 26 כן, אבי, שהרי כך היה רצון מלפניך. 27 הכל נמסר לי מאת אבי ואין איש מכיר את הבן, זולתי האב; אף אין איש מכיר את האב, זולתי הבן וכל מי שהבן רוצה לגלות לו. 28 בואו אלי כל העמלים והעמוסים ואני אמציא לכם מנוחה. 29 קחו עליכם את עלי ולמדו ממני, כי ענו אני ונמוך רוח; תמצאו מרגוע לנפשותיכם, 30 כי עלי נעים וקל משאי."

פרק הבא, הבשורה על-פי מתי, הברית החדשה (תרגום חדש)