פרק קודם, הבשורה על-פי מתי, הברית החדשה (תרגום חדש)

הבשורה על-פי מתי פרק ד

ד אז הובילה הרוח את ישוע אל המדבר להתנסות על-ידי השטן, 2 ולאחר שצם ארבעים יום וארבעים לילה היה רעב. 3 נגש אליו המנסה ואמר: "אם בן-האלהים אתה, צוה שהאבנים האלה יהיו ללחם." 4 השיב ישוע ואמר: "כתוב, 'לא על-הלחם לבדו יחיה האדם, כי על-כל-מוצא פי-יהוה'."

5 לקח אותו השטן אל עיר הקדש והעמידו על פנת גג בית המקדש. 6 אמר לו: "אם בן-האלהים אתה, השלך עצמך למטה, שהרי כתוב, 'כי מלאכיו יצוה-לך, על-כפים ישאונך, פן-תגף באבן רגלך'."

7 אמר לו ישוע: "עוד כתוב, 'לא תנסה את-יהוה אלהיך'."

8 לקח אותו השטן להר גבוה מאד והראה לו את כל ממלכות תבל וכבודן. 9 אמר אליו: "את כל אלה אתן לך אם תפל על פניך ותשתחוה לי."

10 השיב לו ישוע: "הסתלק, השטן, הן כתוב, 'ליהוה אלהיך תשתחוה ואותו לבדו תעבד'."

11 לאחר מכן עזב אותו השטן ומלאכים נגשו לשרתו.

12 כאשר שמע ישוע כי הסגירו את יוחנן יצא אל הגליל. 13 הוא עזב את נצרת ובא לגור בכפר נחום ליד הים, בחבל זבולון ונפתלי, 14 למען יתקים הנאמר בפי ישעיהו הנביא: 15 "ארצה זבלון וארצה נפתלי, דרך הים, עבר הירדן, גליל הגוים. 16 העם ההלכים בחשך ראו אור גדול, ישבי בארץ צלמות אור נגה עליהם."

17 מן העת ההיא החל ישוע להכריז ולומר: "חזרו בתשובה, כי קרבה מלכות שמים."

18 כשהלך ליד ים הגליל ראה שני אחים, את שמעון הנקרא כיפא ואת אנדרי אחיו, משליכים רשת לתוך הים, כי היו דיגים. 19 אמר להם: "בואו אחרי ואעשה אתכם דיגי אדם." 20 מיד עזבו את הרשתות והלכו אחריו.

21 בלכתו הלאה ראה שני אחים אחרים, את יעקב בן זבדי ואת יוחנן אחיו, בסירה עם זבדי אביהם והם מתקנים את רשתותיהם. קרא להם 22 ומיד עזבו את הסירה ואת אביהם והלכו אחריו.

23 הוא סבב בכל הגליל כשהוא מלמד בבתי הכנסת ומכריז את בשורת המלכות ומרפא כל מחלה וכל מדוה בעם. 24 שמעו יצא בכל סוריה והביאו אליו את כל החולים הסובלים ממחלות ומכאובים למיניהם, וגם אנשים אחוזי שדים, מכי ירח ומשתקים, והוא רפא אותם. 25 המונים המונים הלכו אחריו מהגליל ומדקפוליס, מירושלים ויהודה ומעבר הירדן.

פרק הבא, הבשורה על-פי מתי, הברית החדשה (תרגום חדש)