פרק קודם, הבשורה על-פי מתי, הברית החדשה (תרגום חדש)

הבשורה על-פי מתי פרק ה

ה כראותו את המון העם עלה במעלה ההר וישב, ותלמידיו נגשו אליו. 2 פתח פיו ולמד אותם באמרו:

3 "אשרי עניי הרוח, כי להם מלכות השמים. 4 אשרי האבלים, כי הם ינחמו. 5 אשרי הענוים, כי הם יירשו את הארץ. 6 אשרי הרעבים והצמאים לצדק, כי הם ישבעו. 7 אשרי הרחמנים, כי הם ירחמו. 8 אשרי ברי לבב, כי הם יראו את אלהים. 9 אשרי רודפי שלום, כי בני אלהים יקראו. 10 אשרי הנרדפים בגלל הצדק, כי להם מלכות השמים. 11 אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם ויעלילו עליכם בגללי. 12 שמחו וגילו, כי שכרכם רב בשמים; הרי כך רדפו את הנביאים שהיו לפניכם."

13 "אתם מלח הארץ, ואם תאבד למלח מליחותו, כיצד תחזר לו? הן לא יצלח עוד לשום דבר כי אם להשליכו החוצה להיות מרמס לרגלי הבריות. 14 אתם אור העולם. עיר שוכנת על הר אינה יכולה להסתר. 15 גם אין מדליקים מנורה ושמים אותה תחת כלי, אלא על כן שמים אותה ואז תאיר לכל באי הבית. 16 כך יאר נא אורכם לפני בני אדם, למען יראו את מעשיכם הטובים ויכבדו את אביכם שבשמים."

17 "אל תחשבו שבאתי לבטל את התורה או את הנביאים; לא באתי לבטל כי אם לקים. 18 אמן. אומר אני לכם, עד אשר יעברו השמים והארץ אף יוד אחת או תג אחד לא יעברו מן התורה בטרם יתקים הכל. 19 לכן כל המפר אחת מן המצוות הקטנות האלה ומלמד כך את הבריות, קטון יקרא במלכות השמים. אבל כל העושה ומלמד, הוא גדול יקרא במלכות השמים. 20 אומר אני לכם, אם לא תהיה צדקתכם מרבה מצדקת הסופרים והפרושים לא תכנסו למלכות השמים."

21 "שמעתם כי נאמר לראשונים 'לא תרצח', ו'כל רוצח יחיב לדין'. 22 ואני אומר לכם: כל הכועס על אחיו יחיב לדין; האומר לאחיו 'ריק' יחיב למשפט הסנהדרין; והאומר 'אויל' יחיב לאש גיהנום. 23 לכן אם תביא את קרבנך אל המזבח ושם תזכר כי לאחיך דבר נגדך, 24 עזב את קרבנך שם לפני המזבח ולך תחלה להתרצות לאחיך ואחר כך בוא והקרב את קרבנך. 25 מהר להתפיס עם איש ריבך בעודך בדרך אתו, פן ימסר אותך לשופט והשופט ימסר אותך לשוטר ותשלך לבית הסהר. 26 אמן אומר אני לך, לא תצא משם עד אשר תשלם את הפרוטה האחרונה."

27 "שמעתם כי נאמר 'לא תנאף'. 28 ואני אומר לכם שכל המביט באשה מתוך תאוה אליה כבר נאף אותה בלבו. 29 אם עינך הימנית תכשיל אותך, נקר אותה והשלך אותה ממך, כי מוטב לך שיאבד אחד מאבריך משישלך כל גופך לגיהנום. 30 ואם ידך הימנית תכשיל אותך, קצץ אותה והשלך אותה ממך, כי מוטב לך שיאבד אחד מאבריך מרדת כל גופך לגיהנום."

31 "נאמר, 'איש כי ישלח את אשתו יתן לה ספר כריתות'. 32 ואני אומר לכם: כל המגרש את אשתו חוץ מאשר על-דבר זנות, עושה אותה לנואפת; והלוקח את הגרושה לאשה נואף הוא."

33 "עוד שמעתם כי נאמר לראשונים 'לא תשבע לשקר ושלם לאדני נדריך'. 34 ואני אומר לכם שלא להשבע בכלל: לא בשמים, כי כסא אלהים הם; 35 אף לא בארץ, כי הדום רגליו היא; ולא בירושלים, שהרי קרית מלך רב היא. 36 גם בראשך אל תשבע, כי אינך יכול להפך שערה אחת ללבנה או לשחורה. 37 אך תהא מלתכם 'כן', כן; 'לא', לא. יותר מזה מן הרע הוא."

38 "שמעתם כי נאמר 'עין תחת עין, שן תחת שן'. 39 ואני אומר לכם שלא להתקומם על עושה הרע. אדרבא, הסוטר לך על הלחי הימנית, הפנה אליו גם את האחרת. 40 מי שרוצה לתבע אותך לדין כדי לקחת את כתנתך, הנח לו גם את מעילך. 41 ומי שמאלץ אותך ללכת אתו מרחק של מיל אחד, לך אתו שנים. 42 תן למבקש ממך ואל תפנה מן הרוצה ללוות ממך."

43 "שמעתם כי נאמר 'אהב את רעך ושנא את אויבך'. 44 ואני אומר לכם, אהבו את אויביכם והתפללו בעד רודפיכם, 45 למען תהיו בנים לאביכם שבשמים, כי הוא מזריח שמשו על רעים ועל טובים וממטיר גשם על צדיקים ועל רשעים. 46 הן אם תאהבו את אוהביכם מה שכרכם? הלא גם המוכסים עושים זאת. 47 ואם תשאלו בשלום אחיכם בלבד, מהו המיחד שאתם עושים? הלא גם הגויים עושים זאת. 48 לכן היו שלמים, כמו שאביכם שבשמים שלם הוא."

פרק הבא, הבשורה על-פי מתי, הברית החדשה (תרגום חדש)