פרק קודם, אגרת שאול אל הרומים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול אל הרומים פרק יד

יד קבלו את החלש באמונה, אך לא לשם וכוחים על דעות. 2 אחד מאמין שמתר לאכל הכל; אחר, שהוא חלש, אוכל מאכלים צמחיים. 3 אל יבוז האוכל לזה שאינו אוכל, וזה שאינו אוכל אל יחרץ משפט על האוכל, שכן אלהים קבל אותו ברצון. 4 מי אתה כי תשפט את עבדו של אחר? הרי בעיני אדוניו הוא עומד או נופל. אך הוא יעמד, כי האדון יכול לעזר לו לעמד. 5 יש אדם המחשיב יום אחד יותר מיום אחר, ויש שמחשיב כל יום ויום. יהא כל אדם בטוח בדעתו. 6 מי שמחשיב את היום מחשיב אותו לשם יהוה. האוכל אוכל לשם יהוה, שכן הוא מודה לאלהים. וזה שאינו אוכל, לשם יהוה אינו אוכל וגם הוא מודה לאלהים. 7 איש מאתנו אינו חי את חייו לשם עצמו ואיש אינו מת לשם עצמו. 8 כשאנו חיים, לשם האדון אנו חיים. כשאנו מתים, לשם האדון אנו מתים. לפיכך, בין שחיים בין שמתים, לאדון אנו שיכים; 9 שהרי המשיח מת וקם שוב לחיים כדי שיהיה אדון גם למתים גם לחיים. 10 ומדוע אתה חורץ משפט על אחיך? מדוע אתה בז לאחיך? הרי כלנו נעמד לפני כס המשפט של אלהים; 11 הלא כתוב: "חי-אני, נאם-יהוה, כי-לי תכרע כל-ברך וכל-לשון תודה לאלהים." 12 ובכן כל אחד מאתנו יתן דין וחשבון על עצמו לפני אלהים.

13 לכן אל נשפט עוד איש את רעהו, אלא שזה יהיה שפוטכם: שלא יתן איש אבן נגף או מכשול לפני אחיו. 14 יודע אני, וגם בטוח אני באדון ישוע, ששום דבר אינו טמא בפני עצמו, אלא טמא הוא למי שחושב אותו לטמא. 15 אם בגלל המאכל שלך נגרם צער לאחיך, הרי שאינך מתהלך עוד בדרך של אהבה. אל נא תהרס במאכלך אדם שהמשיח מת בעדו. 16 ובכן, שלא יצא שם רע למה שטוב בעיניכם; 17 כי מלכות אלהים אינה אכילה ושתיה, אלא צדק ושלום ושמחה ברוח הקדש. 18 מי שמשרת את המשיח בדרך זו, רצוי הוא לאלהים ומקבל על הבריות. 19 לכן נחתר נא אל דברים שמביאים לידי שלום, ואל דברים שבאמצעותם יבנה איש את רעהו. 20 אל תהרס את מלאכת אלהים בגלל מאכל. אמנם הכל טהור, אך רע המעשה כשאדם אוכל והאכילה היא למכשול. 21 מוטב שלא לאכל בשר ולא לשתות יין ולהמנע מכל מה שיש בו כדי להכשיל את אחיך. 22 יש לך אמונה, חיה בה בעצמך לפני אלהים. אשרי האדם שאינו מרשיע את עצמו במה שהוא בורר לו. 23 אך האוכל ובלבו ספק - אשם, כי לא מתוך אמונה פעל. וכל מה שאינו מתוך אמונה חטא הוא.

פרק הבא, אגרת שאול אל הרומים, הברית החדשה (תרגום חדש)