פרק קודם, אגרת שאול אל הרומים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול אל הרומים פרק טז

טז אני ממליץ לפניכם על אחותנו פבי, שמשית הקהלה בקנכראה. 2 קבלו נא אותה באדון, כיאה לקדושים, ועזרו לה בכל דבר שתזדקק לכם; כי אכן היתה עזר לרבים וגם לי. 3 דרשו בשלום פריסקילה ועקילס חברי לעבודה במשיח ישוע, 4 אשר סכנו את ראשם בעד נפשי, ולא רק אני מכיר להם טובה, אלא גם כל קהלות הגוים. 5 ודרישת שלום לקהלה שבביתם. דרשו בשלום אפינטוס יקירי, שהיה פרי ראשון למשיח במחוז אסיה. 6 דרשו בשלום מרים, שעמלה רבות בשבילכם. 7 דרשו בשלום אנדרוניקוס ויוניס, בני-עמי שהיו אתי במאסר; נכבדים הם בקרב השליחים וגם היו במשיח לפני. 8 דרישת שלום לאמפליאטוס יקירי באדון. 9 דרישת שלום לאורבנוס חברנו לעבודה במשיח, ולאיסטכיס יקירי. 10 דרישת שלום לאפליס הבחון במשיח ולבני ביתו של אריסטובולוס. 11 דרישת שלום להורודיון בן-עמי ולבני ביתו של נרקיסוס אשר באדון. 12 דרישת שלום לטריפינה וטריפוסה העמלות באדון, ולפרסיס החביבה שעמלה רבות באדון. 13 דרישת שלום לרופוס הנבחר באדון, ולאמו שהיא כאם לי. 14 דרישת שלום לאסינקריטוס, לפליגון, להרמס, לפטרובס והרמס ולאחים אשר אתם. 15 דרישת שלום לפילולוגוס ויוליה, לנראס ואחותו, לאולימפס וכל הקדושים אשר אתם. 16 ברכו לשלום איש את רעהו בנשיקה קדושה. כל קהלות המשיח דורשות בשלומכם.

17 ואני מבקש מכם, אחי: השמרו מן המעוררים מחלוקות ומן המכשילים, הפועלים בנגוד ללמוד שלמדתם, והתרחקו מהם. 18 אנשים כאלה אינם משרתים את אדוננו המשיח, אלא את הכרס שלהם, ובאמרי נעם ובדבורים יפים הם מוליכים שולל את לב התמימים. 19 שמח אני עליכם, כי ציותכם נודע לכל, אבל רצוני שתהיו חכמים לטוב ותמימים לגבי הרע. 20 ואלהי השלום יכריע במהרה את השטן תחת רגליכם. חסד אדוננו ישוע המשיח עמכם.

21 טימותיאוס, חברי לעבודה, וגם לוקיוס ויסון וסוסיפטרוס בני-עמי דורשים בשלומכם. 22 אני טרטיוס, הכותב את האגרת הזאת, שואל בשלומכם באדון. 23 גיוס המארח אותי ואת כל הקהלה דורש בשלומכם. ארסטוס גזבר העיר וקורטוס אחינו דורשים בשלומכם.

25 והוא אשר יכול לחזק אתכם לפי בשורתי והכרזת ישוע המשיח - לפי התגלות הסוד שהיה כמוס בעתות עולם, 26 אך כעת, בפקדת אלהי עולם, נתגלה על-ידי כתובים נבואיים ופרסם לכל הגוים כדי להביאם לידי ציות שבאמונה - 27 האלהים אשר לו לבדו החכמה, לו הכבוד בישוע המשיח לעולמי עולמים. אמן.

אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים, אגרת שאול אל הרומים, הברית החדשה (תרגום חדש)