פרק קודם, אגרת שאול אל הרומים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול אל הרומים פרק ה

ה על כן לאחר שהצדקנו על-סמך אמונה יש לנו שלום עם אלהים הודות לאדוננו ישוע המשיח. 2 דרכו יש לנו גם גישה, באמצעות אמונה, לחסד הזה שאנו עומדים בו, ואנו מתהללים בתקוה אל כבוד אלהים. 3 אך לא זאת בלבד; אנחנו מתהללים גם בצרות, שכן יודעים אנו כי הצרה מביאה לידי סבלנות, 4 והסבלנות לידי עמידה בנסיון, ועמידה בנסיון לידי תקוה. 5 והתקוה אינה מכזיבה, כי אהבת אלהים הוצקה לתוך לבנו על-ידי רוח הקדש שנתנה לנו. 6 הנה בעוד שהיינו חסרי אונים, בהגיע השעה מת המשיח בעד הרשעים. 7 והרי לא במהרה ימות מישהו בעד אדם צדיק, אם כי בעד האיש הטוב אולי יעז מישהו למות. 8 אולם אלהים מגלה את אהבתו אלינו בכך שהמשיח מת בעדנו כאשר עוד היינו אנשים חוטאים. 9 וכעת, לאחר שכבר הצדקנו בדמו, בודאי ובודאי שנושע על-ידו מן הזעם; 10 שכן אם בזמן שהיינו אויבים נרצינו לאלהים במות בנו, על אחת כמה וכמה נושע בחיי בנו לאחר שכבר נרצינו. 11 ולא זאת בלבד, אנחנו גם מתהללים באלהים הודות לאדוננו ישוע המשיח שבאמצעותו קבלנו עתה את הרצוי. 12 לפיכך, כשם שעל-ידי אדם אחד בא החטא לעולם, ועקב החטא בא המות, כך עבר המות לכל בני אדם משום שכלם חטאו. 13 הרי עוד לפני התורה היה החטא בעולם, אלא שאין הוא נחשב באין תורה. 14 בכל זאת שלט המות מאדם ועד משה גם על אלה שלא חטאו בעברה דומה לעברה של אדם, אשר הוא דמות מקבילה לאחד שהיה עתיד לבוא.

15 אולם לא הרי העברה כהרי מתנת החסד; שכן אם בגלל העברה של אחד מתו הרבים, על אחת כמה וכמה, בחסד האדם האחד ישוע המשיח, שפעו לרבים חסד אלהים ומתנתו. 16 ואין המתנה כמעשה האחד שחטא; כי המשפט עקב עברה אחת יצא להרשעה, אבל לאחר עברות רבות מתנת החסד היא זכוי; 17 שהרי אם על-ידי עברה של אדם אחד מלך המות, כל שכן המקבלים את שפע החסד ואת מתנת הצדקה ימלכו בחיים בגלל האחד ישוע המשיח. 18 ובכן, כשם שעברה אחת היא הרשעה לכל בני אדם, כן גם מעשה צדקה אחד הוא זכוי של חיים לכל בני אדם; 19 כי כשם שבגלל אי-ציותו של אדם אחד נעשו הרבים לחוטאים, כן גם בגלל ציותו של האחד יעשו הרבים לצדיקים. 20 התורה באה ובכך רבו העברות. אבל היכן שהתרבה החטא, החסד שפע עוד יותר. 21 וכך כשם שהחטא משל במות, כן גם ימשל החסד באמצעות צדקה, והתוצאה - חיי עולם על-ידי ישוע המשיח אדוננו.

פרק הבא, אגרת שאול אל הרומים, הברית החדשה (תרגום חדש)