פרק קודם, הבשורה על-פי יוחנן, הברית החדשה (תרגום חדש)

הבשורה על-פי יוחנן פרק טו

טו "אני הגפן האמתית ואבי הכורם. 2 כל שריג בי שאינו עושה פרי, הוא מסיר אותו; וכל אשר עושה פרי, הוא מטהר אותו כדי שירבה פריו. 3 אתם כבר מטהרים על-ידי הדבר שדברתי אליכם. 4 עמדו בי ואני בכם. כמו שהשריג אינו יכול לעשות פרי מאליו אם לא יעמד בגפן, כך גם אתם אם לא תעמדו בי. 5 אני הגפן; אתם השריגים. העומד בי ואני בו עושה פרי לרב, שכן בלעדי אינכם יכולים לעשות דבר. 6 מי שאינו עומד בי משלך החוצה, כשריג, ומתיבש. לאחר שמלקטים אותם משליכים אותם לאש ושם הם נשרפים. 7 אם עומדים אתם בי ודברי עומדים בכם, בקשו מה שתרצו, ויהיה לכם. 8 בזאת יפאר אבי:שתעשו פרי לרב ותהיו לי לתלמידים. 9 כשם שהאב אוהב אותי כן גם אני אוהב אתכם. עמדו באהבתי. 10 אם תשמרו את מצוותי תעמדו באהבתי, כשם שאני שמרתי את מצוות אבי והריני עומד באהבתו.

11 את הדברים האלה דברתי אליכם כדי ששמחתי תהיה בקרבכם ושמחתכם תהיה שלמה. 12 זאת מצותי: אהבו זה את זה כמו שאני אהבתי אתכם. 13 אין אהבה גדולה מאהבתו של הנותן את נפשו בעד ידידיו. 14 ידידי אתם - אם תעשו את אשר אני מצוה אתכם. 15 לא אוסיף לקרא לכם עבדים, כי העבד אינו יודע את אשר יעשה אדוניו. קראתי לכם 'ידידים', מפני שהודעתי לכם את כל אשר שמעתי מאת אבי. 16 לא אתם בחרתם בי, כי אם אני בחרתי בכם והפקדתי אתכם ללכת ולעשות פרי, שפריכם יתקים וכל אשר תבקשו מהאב בשמי הוא יתן לכם. 17 את זאת אני מצוה עליכם: אהבו זה את זה." 18 "אם העולם שונא אתכם, דעו כי אותי שנא ראשונה. 19 אלו הייתם מן העולם, העולם היה אוהב את שלו. אינכם מן העולם, כי אני בחרתי אתכם מן העולם. משום כך העולם שונא אתכם. 20 זכרו את הדבר אשר אמרתי לכם: 'עבד אינו גדול מאדוניו.' אם אותי רדפו, גם אתכם ירדפו; אם את דברי שמרו, גם את דברכם ישמרו. 21 ואת כל הדברים האלה יעשו לכם בעבור שמי, כי אין הם יודעים את שולחי. 22 לולא באתי ודברתי אליהם לא היה בהם חטא, אבל כעת אין להם תרוץ על חטאם. 23 השונא אותי שונא גם את אבי. 24 לולא עשיתי בתוכם את המעשים אשר איש זולתי לא עשה, לא היה בהם חטא; אלא שעתה הם ראו וגם שנאו, גם אותי וגם את אבי; 25 לקים את הכתוב בתורתם 'שנאת חנם שנאוני'.

26 בבוא המנחם אשר אשלח לכם מאת האב - רוח האמת היוצאת מאת האב - הוא יעיד עלי. 27 וגם אתם תעידו, מפני שמתחלה אתם אתי.

פרק הבא, הבשורה על-פי יוחנן, הברית החדשה (תרגום חדש)