פרק קודם, הבשורה על-פי יוחנן, הברית החדשה (תרגום חדש)

הבשורה על-פי יוחנן פרק יח

יח אחרי שאמר את הדברים האלה יצא ישוע עם תלמידיו אל מעבר לנחל קדרון ונכנס עם תלמידיו אל גן אשר היה שם. 2 גם יהודה המסגיר אותו הכיר את המקום, שכן פעמים רבות נועד שם ישוע עם תלמידיו. 3 לקח יהודה קבוצת חילים וגם משרתים מאת ראשי הכהנים והפרושים, ובא לשם בלפידים ובמנורות ובכלי נשק. 4 ישוע, שידע כל מה שיבוא עליו, יצא ואמר להם: "את מי אתם מחפשים?"

5 השיבו לו: "את ישוע מנצרת."
אמר להם: "אני הוא". גם יהודה המסגיר אותו היה שם. 6 כאשר אמר להם ישוע "אני הוא", נסוגו לאחור ונפלו ארצה.

7 שוב שאל אותם: "את מי אתם מחפשים?" השיבו: "את ישוע מנצרת".

8 ענה ישוע: "אמרתי לכם שאני הוא. לכן אם אותי אתם מחפשים, הניחו לאלה ללכת" - 9 לקים את הדבר שאמר, "מאלה אשר נתת לי לא אבד לי איש".

10 אז שלף שמעון כיפא חרב שהיתה אצלו, הכה בעבדו של הכהן הגדול וקצץ את אזנו הימנית. שם העבד היה מלך. 11 אמר ישוע אל כיפא: "השב את החרב אל נדנה. האם לא אשתה את הכוס שנתן לי האב?" 12 החילים ומפקדם עם המשרתים מטעם ראשי היהודים אחזו בישוע וקשרו אותו. 13 הם הוליכוהו תחלה אל חנן, שהיה חותנו של קיפא הכהן הגדול באותה שנה. 14 קיפא הוא שיעץ לראשי הכהנים ולפרושים כי מוטב שימות איש אחד בעד העם.

15 שמעון כיפא ותלמיד אחר הלכו אחרי ישוע. אותו תלמיד היה מכר לכהן הגדול והוא נכנס עם ישוע לחצר הכהן הגדול, 16 אבל כיפא עמד בחוץ על-יד השער. יצא התלמיד האחר, המכר לכהן הגדול, דבר עם השוערת והכניס את כיפא. 17 אמרה המשרתת השוערת אל כיפא: "הרי גם אתה מתלמידי האיש הזה!"
הוא השיב: "לא, אינני".

18 אותה שעה עמדו העבדים והמשרתים ליד המדורה שהדליקו בגלל הקור, והתחממו. גם כיפא עמד אתם והתחמם.

19 שאל הכהן הגדול את ישוע על-אודות תלמידיו ותורתו. 20 השיב לו ישוע: "אני בגלוי דברתי אל העולם. תמיד למדתי בבית כנסת ובבית המקדש, במקום שנקהלים כל היהודים, ולא דברתי דבר בסתר. 21 מדוע אתה שואל אותי? שאל נא את האנשים ששמעו, מה דברתי אליהם. הם יודעים מה שאני אמרתי."

22 לאחר שאמר זאת, סטר אחד המשרתים העומדים שם על לחיו של ישוע ואמר: "ככה אתה עונה לכהן הגדול?"

23 השיב לו ישוע: "אם דברתי רעה, העד על הרעה. אך אם נכונה, מדוע תכני?"

24 אז שלח אותו חנן אסור באזקים אל קיפא הכהן הגדול.

25 כאשר שמעון כיפא היה עומד ומתחמם, אמרו לו: "הלא גם אתה מתלמידיו!"
הכחיש ואמר: "לא, אינני."

26 אחד מעבדי הכהן הגדול, קרוב משפחה לזה אשר כיפא קצץ את אזנו, אמר: "הרי ראיתיך בגן אתו!" 27 שוב הכחיש כיפא ומיד קרא התרנגול. 28 בבקר השכם הוליכו את ישוע מבית קיפא אל בית הממשל. הם לא נכנסו לבית הממשל, פן יטמאו ולא יוכלו לאכל את הפסח. 29 על כן יצא פילטוס אליהם ושאל: "במה אתם מאשימים את האיש הזה?"

30 ענו ואמרו לו: "לולא היה זה עושה רעה, לא היינו מוסרים אותו אליך."

31 אמר להם פילטוס: "קחו אותו אתם ושפטוהו על-פי תורתכם." אמרו לו ראשי הכהנים: "אין לנו רשות להמית איש." - 32 זאת למען יתקים הדבר שאמר ישוע ברמזו איזה מות היה עתיד למות.

33 פילטוס נכנס בחזרה לבית הממשל, קרא לישוע ושאל אותו: "אתה מלך היהודים?"

34 השיב ישוע: "האם מלבך אתה אומר זאת או שאחרים אמרו לך על-אודותי?"

35 ענה פילטוס: "וכי יהודי אני? הרי עמך וראשי הכהנים מסרו אותך אלי. מה עשית?"

36 השיב ישוע: "מלכותי איננה מן העולם הזה. אלו היתה מלכותי מן העולם הזה, היו משרתי נלחמים שלא אמסר לראשי היהודים; אלא שכעת מלכותי איננה מפה."

37 אמר לו פילטוס: "אם כן, אתה מלך!" ענה ישוע: "אתה אומר שאני מלך; לכך אני נולדתי ולשם כך באתי לעולם, כדי שאעיד על האמת. כל אשר הוא מן האמת שומע לקולי."

38 אמר לו פילטוס: "מהי אמת?"

לאחר שאמר זאת יצא שנית אל ראשי הכהנים ואמר: "אינני מוצא בו שום אשמה. 39 אבל מנהג הוא אצלכם שאשחרר לכם אחד בפסח. רצונכם שאשחרר לכם את מלך היהודים?"

40 השיבו וצעקו: "לא את זה אלא את בר-אבא!" ובר-אבא היה שודד.

פרק הבא, הבשורה על-פי יוחנן, הברית החדשה (תרגום חדש)