פרק קודם, הבשורה על-פי יוחנן, הברית החדשה (תרגום חדש)

הבשורה על-פי יוחנן פרק ב

ב ביום השלישי היתה חתנה בקנה אשר בגליל. אמו של ישוע היתה שם, 2 וגם ישוע ותלמידיו הזמנו לחתנה. 3 כשחסר להם יין אמרה אם ישוע אליו: "אין להם יין."

4 אמר לה ישוע: "מה לי ולך, אשה? עוד לא הגיעה שעתי."

5 אמרה אמו למשרתים: "כל מה שיאמר לכם עשו."

6 ששה כדי אבן היו ערוכים שם, כמנהג היהודים לטהרתם, וכל אחד הכיל כשמונים עד מאה ועשרים ליטר. 7 אמר להם ישוע: "מלאו את הכדים מים", והם מלאו אותם עד למעלה. 8 אמר להם: "שאבו עכשו והביאו אל ראש המסבה." הם שאבו והביאו אליו. 9 טעם ראש המסבה את המים שנהפכו ליין ולא ידע מאין הוא, אלא שהמשרתים אשר שאבו את המים ידעו. קרא ראש המסבה את החתן 10 ואמר לו: "כל אדם מגיש תחלה את היין הטוב וכאשר האנשים מבסמים יגיש את הטוב-פחות, אבל אתה שמרת את היין הטוב עד עכשו."

11 זאת תחלת האותות של ישוע. הוא עשה זאת בקנה שבגליל. אז הראה את כבודו ותלמידיו האמינו בו. 12 אחרי כן ירד אל כפר נחום הוא ואמו עם אחיו ותלמידיו, ושם שהו ימים לא רבים. 13 עם התקרב הפסח, חג היהודים, עלה ישוע לירושלים 14 ומצא בבית המקדש מוכרי בקר וצאן ויונים ומחליפי כספים יושבים שם. 15 הוא הכין שוט מחבלים וגרש את כלם מבית המקדש יחד עם הצאן והבקר; כן גם פזר את מטבעות החלפנים והפך את השלחנות, 16 ולמוכרי היונים אמר: " קחו את אלה מכאן. אל תעשו את בית אבי לבית מסחר." 17 אז נזכרו תלמידיו בכתוב: "קנאת ביתך אכלתני."

18 הגיבו ראשי היהודים ואמרו אליו: "איזה אות אתה מראה לנו בעשותך את הדברים האלה?"

19 השיב ישוע ואמר להם: "הרסו את ההיכל הזה ובשלושה ימים אקים אותו."

20 הם אמרו: "ארבעים ושש שנים נבנה ההיכל הזה ואתה בשלושה ימים תקים אותו?"

21 אך הוא דבר על היכל גופו. 22 לכן, כאשר קם מן המתים, נזכרו תלמידיו כי אמר להם את זאת, והאמינו בכתוב ובדבר שאמר ישוע.

23 כשהיה בירושלים בחג הפסח, האמינו רבים בשמו כראותם את האותות שעשה, 24 אלא שישוע לא סמך עליהם, שכן הכיר את כלם 25 ולא היה צריך כלל שמישהו יעיד על האדם, כי ידע מה שבאדם.

פרק הבא, הבשורה על-פי יוחנן, הברית החדשה (תרגום חדש)