פרק קודם, הבשורה על-פי יוחנן, הברית החדשה (תרגום חדש)

הבשורה על-פי יוחנן פרק ג

ג אחד הפרושים ממנהיגי היהודים, נקדימון שמו, 2 בא אל ישוע בלילה ואמר אליו: "רבי, אנחנו יודעים כי מאת אלהים באת להיות מורה, שהרי אין איש יכול לעשות את האותות שאתה עושה אלא אם כן אלהים אתו."

3 השיב ישוע ואמר אליו: "אמן אמן אני אומר לך, אם לא יולד אדם מלמעלה, לא יוכל לראות את מלכות האלהים."

4 שאל נקדימון: "איך יכול אדם להולד בהיותו זקן? האם הוא יכול להכנס שנית לרחם אמו ולהולד?"

5 השיב ישוע: "אמן אמן אני אומר לך, אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל להכנס למלכות האלהים. 6 הנולד מן הבשר בשר הוא והנולד מן הרוח רוח הוא. 7 אל תתמה על שאומר אני לך כי עליכם להולד מלמעלה. 8 הרוח נושבת היכן שהיא רוצה ואת קולה אתה שומע, אך אינך יודע מאין היא באה ולאן היא הולכת. כך כל מי שנולד מן הרוח."

9 השיב נקדימון ואמר לו: "כיצד יתכנו הדברים האלה?"

10 ענה ישוע ואמר אליו: "אתה מורה בישראל ואינך יודע את זאת? 11 אמן אמן אני אומר לך, את אשר אנו יודעים אנחנו מדברים ואת אשר ראינו על זה אנחנו מעידים, ואת עדותנו אינכם מקבלים. 12 אם באמרי לכם דברים מעניני הארץ אינכם מאמינים, איך תאמינו אם אמר לכם דברים מעניני השמים? 13 איש לא עלה השמימה מלבד זה שירד מן השמים - בן-האדם. 14 וכמו שהגביה משה את הנחש במדבר, כך צריך שיורם בן-האדם 15 למען יהיו חיי עולם לכל המאמין בו; 16 כי כה אהב אלהים את העולם עד כי נתן את בנו יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם. 17 הן האלהים לא שלח את בנו אל העולם לשפט את העולם, אלא כדי שיושע העולם על-ידיו. 18 המאמין בו איננו נדון. מי שאיננו מאמין כבר נדון, מפני שלא האמין בשם בן-האלהים היחיד. 19 וזהו הדין: האור בא אל העולם ובני האדם אהבו את החשך יותר מן האור, כי רעים היו מעשיהם. 20 כל עושה עולה שונא את האור ואינו בא אל האור פן יוכחו מעשיו. 21 אולם עושה האמת בא אל האור למען יגלו מעשיו כי נעשו באלהים." 22 אחרי הדברים האלה בא ישוע עם תלמידיו לארץ יהודה ושם שהה עמהם והטביל. 23 גם יוחנן היה מטביל בעינון על-יד שלם, שכן מים רבים היו שם והאנשים באו ונטבלו; 24 זאת עוד לפני שהשלך יוחנן לכלא.

25 וכוח החל בין תלמידי יוחנן לבין פרוש אחד בנוגע לטהרה. 26 באו אל יוחנן ואמרו לו: "רבי, האיש אשר היה אתך בעבר הירדן ואשר העדת עליו, הנהו מטביל והכל באים אליו."

27 השיב יוחנן ואמר: "אין איש יכול לקחת דבר אלא אם כן נתן לו מן השמים. 28 אתם עצמכם עדים לי שאמרתי, 'אינני המשיח, אלא שלוח אני לפניו'. 29 זה אשר לו הכלה הוא החתן, אבל ידיד החתן העומד ושומע אותו שמוח ישמח לקול החתן. זאת שמחתי וכעת היא שלמה. 30 מן ההכרח שהוא ילך ויגדל ואני אקטן.

31 הבא מלמעלה הוא מעל הכל. זה שמן הארץ מן הארץ הוא ומעניני הארץ ידבר. הבא מן השמים הוא מעל הכל. 32 את מה שראה ושמע הוא מעיד, ואין מקבלים את עדותו. 33 המקבל את עדותו חתם שהאלהים אמת, 34 כי מי ששלחו האלהים מדבר את דברי אלהים, והרי לא במדה הוא נותן את הרוח. 35 האב אוהב את בנו ואת הכל נתן בידו. 36 המאמין בבן יש לו חיי עולם, אך המסרב להאמין בבן לא יראה חיים, אלא חרון אלהים חל עליו."

פרק הבא, הבשורה על-פי יוחנן, הברית החדשה (תרגום חדש)